is toegevoegd aan uw favorieten.

Christocratie of de heerlijkheid van Jesus Christus [...] schriftuurlijk nagespoord in twee gesprekken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van jefus Christus als Middelaar. 59

1. Zien we de heerlijkheid des Middelaars hierin doordraaien, dat God ten zijnen gevalle en uithoofde van zijn opgenomen Borg-werk, de afgevallen weereld niet aanltonds ten verderve overgaf, gelijk hij de zondigende Engelen gedaan had, maar in tegendeel aan den Mensch een' tijd van langmoedigheid gaf, en hem in eenen ftaat van nieuwe beproeving (telde. Dit had eeniglijk zijnen grond in de tusrchenkomst en oneindige waardigheid van den Middelaar, uit welke hoofde , als nog , en tot in den afloop

der eeuwen, hoe zondig en diep verdorven

de weereld van tijd tot tijd ook geworden is, — God zijn onbegrijpelijk geduld en langmoedigheid zal uitrekken, tot dat zijne oogmerken met en door den Middelaar zullen bereikt , en voltooid zijn. Al de Godlijke goedertierenheid, welke nu nog door de weereld, die in 't booze ligt , en van elk zondaar in 't bijzonder gefmaakt cn genootcn wordt, is das eeniglijk dc vrucht en 't uitwerkzel van Hem dien zij door ongeloof verfmaaden, en klein achten.

1. De oprichting van 't Genade-verbond, en dc bedeeling van genade en barmhartigheid daar in aan arme zondaars, Gen. III: 15. itrekte tot heerlijkheid des Middelaars : want nu wierd openbaar ook door de ingeftelde en voorbeeldige offeranden van beesten , wier bloed geflort en vergooten wierd, dat om zijnen wil, God zijne genade en barmhartigheid aan hun groot maakte. Zoo werkte zijne toekomflige Zcenoffcrande, reeds veertig eeuwen terug, tot verzoening der overtredingen , die onder het eerfte Testament waaren: van hier dat christus Opeub XIII: 8. ons wordt voorgedraagt als een Lam gefachi van de grondlegging der

'A'ee-