Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 23 >

Euangeliewerk , geduurende dezelve , te willen vervullen, nemaar in tegendeel zich aan dezelve partve te onderwerpen," en ook deeze ciaufuie.

' aan het Declaratoir zelve wil verbonden hebben; zoo roeenen Gecommitteerden, dat daar door deeze

" zwaarigheid of bedenking giheel wordt wegge-

„ noomen. - r .

Gecommitteerden zouden derhal ven , J.uvo meliori van oordeel zijn, „ dat deeze Vergadering,

ter requifitie van Ds. scharp behoorde te ver" klaaren , hem f fchoon ongelukkig verpügt zich ' ' van de waarneeming zijner H. bediening, uit " " hoofde eener Politieke interdictie te onthouden) " " voor zoo veel de Kerkelijke Judicature en deeze " " Vergadering aangaat, te houden en te erkennen " " voor wettig Leeraar deezer Gemeente , en Lid " " van deeze' en de andere Vergadering derzelve " " Gemeente: zoo echter , dat hij, zonder geoor'V deeld te worden daar door zich aan pligtverzuim " " fchuldig te maaken , of zijne Kerkelijke rechten

te verliezen , zich van de daadelijke waamêe" " ming zijner Bediening in deeze Gemeente en van " " het bijwoonen der Vergaderingen zal onthouden, " " tot dat , ten aanzien zijner Politieke interdictie " " of dimisfie , gunftiger zal weezen gedifponeerd, " " en hem hier van bij fchriftelijk Extract uit ds " " Act* deezer groote Vergadering kennis te geeven.-" " " Gecommitteerden meenen dus verre aan het oogmerk deezer Vergadering voldaan te hebben , en " zullen , zoo draa op dit voorftel, zoo zij Hoopen en " op de aangevoerde gronden vertrouwen, gunftig zal " weezen gedifponeerd, allen moogelijker» fpoed maa" ken dien de zaak vordert en *t gevvigt derzelve " toelaat, om over bet tweede fluk, het verzoek van " Ds. Sch.- rp te raadpleegen, en ook daar omtrend H deeze Vergadering te dienen van P.eeidvies.

raat.) „ J. J. LE SAGE TEN BROEK. U J T.BOOG.

„ P. DE SEL Az.

„ W. VAN LOO.

! A. BREED VELD.

\, R. UIT DEM 13 ROEK." B 4 Dit

Sluiten