Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< si y

Geduurige deliberatien, voorzichtige informatien, meenigvuldige reizen naar 's Hage, ernttige en veelvuloige conferentien, zoo met den Prefident als met verith:idene andere Leden van het Beftuur, herhaalde AdresTen , liraks te melden, en met één woord, ongelooflijken arbeid en onrust heeft de Commbfie nooit ontzien, om Mij aan de Gemeente, en de openlijke waarneeming mijner Kerkelijke roeping , te zien wedergegeeven. Die hartelijkheid , dien vrienufchaps- ijver, dien gloed van broederlijke liefde , bewees nooit in hoogeren, nooit misfchien in dien trap, eenige Kerkelijke Commisfie aan eenen Medebroeder, van wiens herfteliing zij nimmer eenige andere belooning, nooit eene andere vergelding van al hun werk , te wagten hadden, dan de bewustheid van wel en broedeilijk gehandeld, en de billijkheid voorgel'taan te hebben; «iets anders, dan de goedkeuring van hun geweeten, den lof der Gemeente, en de warme, gevoelige dankbaarheid van eenen Broeder, die het onderfchcid tusfchen echte en fchijn-vriendfchap, waare en geblankette broederliefde, in meer dan één geval zijnes leevens, bij proefondervinding kent, en wiens hart, door Gods genade , te wel geplaatst is , om niet te kunnen onderfcheiden tusfchen de liefde, die uit God, en de geveinsde nijdigheid, die uit den Boozen is.

Met'onderlinge voorkennis, werdt derhalven door mij gereed gemaakt het volgende Adres.

j, AAN HIT PROVINTTAAL „ bestuur van holland, „ thands vergaderd IN „ 's hage.

„ Geeft, met alle vertrouwen op de billijkheid van ,, zijn voorftel , en te gelijk op de aequiteit van het ,, Provintiaal Beftuur, en met inftantelijk verzoek van „ flechts eenige oogenblikken attentie op het gewigt „ van de aantevoerene motiven en middelen te kennen „ de ondergeteekende j. scharp, zederf het Jaar 1789 „ Leeraar bij de Hervormde Nedcrduitfche Gemeente „ te Rotterdam.

„ Dat Hij , tot zijn en zijner Gemeente grievend „ leedweezen , reeds den i8den Julij des voorigen

w jaars,

Sluiten