is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch bericht van het voorgevallene in de zaak der politieke remotie van den predikant J. Scharp, te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"< ?6 >

„ Om nu niet te zeggen, dat Gij, in uwe omftan„ digheden , door den Kerkenraad , op verzoek der „ Gemeente , verklaart zijt te blijven wettig Predi„ kant deezer Gemeente. Kunt Gij dien band , in „ deezen tijd gelegd , met een gerust gemoed los „ maaken? Wij oordeelen allkn van Neen. &c."

Ik befpoedigde derbalven mijne te huis koomst, en ik moet bekennen, dat in eene langduurige, verlfandige, ernftige en gemoedelijke onderhandeling met de geheele Commisfie, alle mijne bezwaaren zoo volkoomen wierden opgelost, dat ik geene bedenking overhield , of ik moest het oordeel van dezelve volgen , wijs zijn door naar raad te hooren, en aan geen vertrek naar elders, immers voor als nog, denken.

De eenige zwaarigheid, welke mij overbleef, w'as, of men niet, zoo wel bier als elders , mijne zucht voor het Euangelie en deszelfs bediening mogt verdenken, en, onkundig van mijne beweegredenen, aan traagheid en zucht tot gemak mogt toefehrijven , het geene ik in gemoede geoordeeld had te moeien kiezen, — en veelligt zal 'er wel iemand in de Stad zijn, die_ zich , zommige zijner gefprekken in gezelfchap herinnerende , overtuigd zal weezen , dat ik dit niet zonder grond gevreesd heb. Om tegen zoortgelijke misduidingen mij, zoo veel als doenlijk was, te wapenen, verzogt ik de Commfsfie , mij hun Advies, zoo verre de voorzichtigheid toeliet, fcbriftelijk mede te deelen, om bij de papieren, betreklijk deeze zaak, te bewaaren. Deeze , in alles dienstvaardige , Broeders maakten hier in, voor zich zelven, geene zwaarigheid , maar begreepen , hier toe geene bijzondere Qualificatie te hebben, en oordeelden daarom, dat het voor hun veiliger, en voor mij, tot het gezegde oogmerk , meer voldoende zou zijn , deeze zaak vooraf te_brengen in de Groote Vergadering, en, op hunne bijzondere Qualificatie , mij dan het verzogt Declaratoir , in naam der Vergadering, te geeven.

Ik onderwierp mij aan hun verftandig oordeel, en, de Groote Vergadering belegd zijnde op den i8den October 1797, deedt de Commisfie het volgende voorftel. 6

„ Ge-