is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch bericht van het voorgevallene in de zaak der politieke remotie van den predikant J. Scharp, te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< «5 >

„ door zijne vijanden gelafterd te worden, als haddc „ hij die beroeping afgeweezen uit onverfchilltgheid, ,, ot' gebrek aan lu^ , om hei Euangelie van jesus „ Christus, immers in eene kleinere Gemeente, „ dan die van Rotterdam , re verkondigen. Maar „ zo hij eenig fcbriftelijk: bewijs mogt hebben , dat „ hij dit gedaan hadt op aandrang van den Kerkeraad ,, en Gemeente te Rotterdam , dat zijn Eerw. dan ,, volkomen bereid was, om ten fpoedigften voor die aangeboodene beroeping te bedanken. „ Gecommitteerden hoe zeer ook daar toe genee„ gen , oordeelden echter , dat zij daar toe niet bevoegd waren, zonder fpeciaale en uitdrukkelijke „ authorifatie van deeze Eerw. Vergadering. Zij ,, le verden dan ten dien einde eene Memorie in op „ den iS October, welke in de Acta van dien dag is geinfereerd, met dat gevolg, dat de Eerw. Ver„ gadering hen daar toe qualificeerde. Gecommitteer„ den hebben dan ook, nog dienzelfden avond daar ,, aan voldaan, en aan Ds. scharp ter hand gefteld „ het navolgend Declaratoir, door hen allen onder,, teekend.

„L. S.

„ (.Fiat infertio uit Bijlage B.)

„ Waar op dan ook Gecommitteerden het genoe„ gen hadden, dat Ds. scharp nog dienzelfden ,, avond een brief fchreef, en hun voorlas, waar in ,, zijn Eerw. het aanzoek der Gemeente van Feen„ wouden op de vriendelijkfte wijze van de hand „ wees.

„ Vervolgens Gecommitteerden tegen het einde van „ de maand November, door Ds. scharp geinfor„ meerd zijnde, dat zijn Eerw. te raade was gewor„ den, om bij den nieuw verkooren en toen reeds „ geinftalleerden Raad der Gemeente in deeze Stad, „ een Request te prefenteeren , om revifie van alle ,, de Acten en Stukken tot zijn geval betrekkelijk,

herfteliing der abuifen in de beoordeeling en op,, gave van zijn gehouden gedrag, door den voorigen ,, Raad gepleegd , en alzoo op radicaale gronden de „ tfficacieufe medewerking- van den tegenwoordigen H 2 „ RUé