is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch bericht van het voorgevallene in de zaak der politieke remotie van den predikant J. Scharp, te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 116 >

„ Raad tot zijne herfteliing in zijnen wettigen Eurtn„ geüedienst, te verzoeken ; zoo hebben Gccommit„ tperden gemeend , ingevolge hunnen last op den „ 18 Junij, en de gedecreteerde continuatie op den „ 8 October 1797. u°k nu "iets te mogen verzui„ men, wat eenigzins, ter bereiking van het oog„ merk deezer Vergadering en van de algemeene be„ geerte der Gemeente , dienen konde , en dus een„ paarig beflooten , om gelijktijdig met het Request „ van Ds. scharp, en, om het zelve, zoo veel „ mogelijk , te fecundeeren , bij den Raad der Ge„ meente inteleveren het navolgend adres.

(Fiat infertio uit Bijlage C.}

„ Eindelijk moeten Gecommitteerden noch berich„ ten, dat Ds. scharp hun kennis gegeeven heeft „ van het ontvangen eenes briefs , uit de Gemeente „ van Loga, bij Lebr in Oost ■ Friesland, getee-

kend Loga, den 24 Januarij 1798. waar in gemeld

wordt, dat zijn Eerw. in die vaceerende Gemeente „ in aanmerking gekoomen , en op de Nominatie „ geplaatst _ is; met gedienftig verzoek, dat zijn „ Eerw. die Gemeente het genoegen geeve , om al„ daar den 18 Februarij te koomen prediken. Doch, „ dat zijn Eerw. den uitflag zijner zaak afwagtende, „ zich provifioneel van het prediken aldaar geëxcu-

feerd heeft.

„ Gecommitteerden eindigen dit Rapport met dien „ hartelijken wensch , dat deeze laatfte poogingen „ eenen gunftiger en gelukkiger uitflag mogen erlan„ gen dan alle de voorige , op dat daar 'door eens „ eindelijk het loflijk en Broederlijk oogmerk deezer „ Vergadering bereikt, — het rechtmaatig en vuu„ rig verlangen van Ds. scharp voldaan, — de „ billijkheid en gegrondheid zijner zaak in het licht „ gefteld, — de algemeene en hartelijke begeerte der „ Gemeente vervuld , en — ten minften niet alle ,, de welmeenende en ieverige poogingen van Ge,, committeerden vruchtloos bevonden, werden.

„ Ja Heeren, en Broederen ! dit is niet alleen de ,, hartelijke wensch , en vuurige bede van Gecom„ mitfeerden, maar zij verkeeren thans in dat ftreelend

„ voor-