is toegevoegd aan je favorieten.

Het bestaan en de werkingen van het dierlijk magnetismus en het magnetisch somnambulismus proefondervindelijk gestaafd en wijsgeerig verdedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 HET GENEESKÜND. MAGNETISEER,

ren, en zij, geduurende dat tijdperk gemagnetifeerd worden: dat zulks ter verfterking en onderhouding hunner gezondheid, en ter voorkoming van wederinftorting, (die alsdan zekerlijk geen plaats meer hebben zou,) ver/trekken moest.

Dit is hoofdzaaklijk het geen ik, gedeeltlijk zelf heb opgemerkt, en gedeeltlijk ontleend heb uit de onpartijdigfte waarneemingen mijner Me-

degeneesheeren. .

Het ftrekt mij intusfchen tot groot genoegen, thans te kunnen berigten, dat wij de kragt van het Magnetismus beproeven, aan eene der droevigfte zenuwziekten, en die bereids als ongeneeslijk opgegee«/en is geworden ; dat de aanmerklijklle verfchijnzels met de reeds waargenomene overeenftemmen, en dat wij, langs deezen weg, alle hoop, op eene gelukkige geneezing hebben.

Zo nuttig de befchreeven geneeswijze bij de gemelde twee Patiënten geweest is; zo onloochenbaar de fpreekende daaden zijn; zo zeker als het is, dat eene daadlijke ondervinding meerder waardig is, en meerder afdoet, dan honderd

fraaije redeneeringen, zo zeker ben ik ook

overtuigd, dat het hier niet aan befpotting, berisping en tegenfpreeken mangelen zal, om, zo zulks mooglijk ware, deeze ganfche geneeswijze belachlijk te maaken, en veelligt zullen zij er het hardfte over fchreeuwen, welken het allerminst bevoegd zijn, om er over te oordeelen.

Ons oogmerk met de bekendmaaking deezer geneeswijze was indedaad niet, om den kwak-

2*2-