Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 )

dan niette voorfchyn zien komen! welke tranfporten enz ! Edoch hoe meer men tot voordeel van Kerk en Pastoor Erfgoederen en Revenuen kon ontdekken, hoe veel te beter zulks tot voordeel van de Roomfche armen Ledematen door ons Plan zoude dienen.

'tls onnoodig meer aan te merken , hoe men in dieKer» ken op de beste plaatzen gefield is. —f- Indien nu ieder Kerk in vyf Clasfen verdeeld wierd , en men bepaalde eene ge-+ zette fomme die ieder perfoon van iedere Clasfe in eens of alle vierendeels jaars de vierde part zoude betaalen , als by voorbeeld: die van de eerlte Clasfe, welke in het SanbHuarium geplaatst zyn enz. ieder perfoon of communicant f 50-o-o'sjaars. Die meer als burgerlyk zyn in de tweede Clasle , en betaalde f 30-0-0. Die van de derde Clasfe als braaveburgers,koopmans enz. f 20-0-0. Die van de vierde als winkeliers enz. op f 10-0-0 Die van de vyfde als ambagtslieden en pietersneering-doendo enz. f 5-0-0, en de armen of behoeftigen niets, alhoewel voor hun zo wel als voor die van de eerlte Clasfen alle Kerkdienften als van Uitvaarten, Maandftonden en Jaargetyden zoude moeten gedaan worden,gelyk wy in 't vervolg zullen zien. Men zal ons terftont tegenwerpen , dat

tiuishoudens met man , vrouw en vier onmondige kinderen, alle Communicanten »s jaarlyks voor de eerfte Clasfe zoude vereifchen een fomma van f 300-0-0» en zo na rato devier agtervolgende. ■ ■ - Zulks fiemmen wy gereedlyk töe; maar wylverzoeken ook, dat men alle vooroordeel af-» leggende, eens geliefde het journaal of uitgaaf boekje na te zien, en twyfelen niet of alles by een gerekent, het geen by leven , fterven en na den dood voor ieder Individu gegeven word, veel kostbaarder zal bevonden worden, als door ons beoogt Plan; want volgens hetzelve moest terflond al het aanhoudend geeven by het bedienen der Sacramenten1 en andera plechtigheden een einde, neemen, gehk wy breeder zullen verhandelen. Nochtans zo zulks te hoog mogt voorkomen , zoude men vier onmondige aangenoomene kinderen vooreen Lidmaat kunnen neemen, én dan zal 'er noch overvloedig volgens ons Plan gevonden worden.

In een Gemeente van 500 Communicanten ziet man ten ' minden 10 Dames binnen het Saniiuarium zitten , als ook 10 Heeren naast den Altaar, welke twintig perfoonen, volgens ons hier voor aangehaalt oogmerk , ieder tegen f 50-0-0 's jaars een totaal van jfioo.e-o-o zoude uit» C 3-

Sluiten