is toegevoegd aan uw favorieten.

Dicht- en tooneelkundige almanach, voor den schrikkel-jaare 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 32 ï

Zyne moeder weder in de armen valt, eri door al de tegenwoordig zynde , zo wel als gelonide , met doezen heuglyken uitkomst geluk gewenscht wordt: myronides neemt hier op eurimedon in plaats van zyn gcliienveld kroost tot zynen zoon a»n , en om nevens hem te veld te trekken, ieotichides toont zig volkomen te vrede en beloofd zyne vloot by die der Athecneren te zullen voegen , om Xerxes uit Griekenland te' verdiyven , en 's Lands vryheid dus te bevestigen. En iph.damas doet de Priesters en Priesterinnen, tot betooning van hunne trouw voor 'sLands belang, de roem van Apillo en Mnerva in Beurtgezangen , uitgalmen , waarmede dit fehoorie en voortreffelyke Treurfpel een einde neemt.

Wy zullen hier alleenlyk nog byvoegen, dat, heeft de kundige DichtcresTe cenén grooten Ri.em door het faainenftellen van dit Tooneellfuk verworven, deHeei e. rüloffs heeft gèen minder Eer ingelegd ; door het vervastd;gen van de fraaije en zieltreffende ölnzyk voor de Gezangen van hetzelve, waardior die Heer over» tuigend getoond heeft dat de Nederlandfche Componist n geenszins voor de Fran/eken of andere Uitlauders behoeven onder te doen, alfeboon men die, uit verblinding en zucht voor't vreemde, meer dan te veel, bovea de onzen,dén voorrang geeft. DE