Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

roemwaardige yver, om de bronwel uwer kunst in zoo menigvuldige beken al wat dorliig is te doen drenken, in onze dankbare gemoederen verwekt heeft, en

beftendig zal doen zvn Smaak ter vergelding —

ik gevoel dat dit de beste voor een hart als het uwe moet zyn — fmaak het genoegen , dat deze ontluikende Kweekfchool tot den zetel der Hoogde kunst, tot de bewondering van den In en IJitlartder moge verheven worden, en wees gy duurzaam onze Apelles, op wiens lchoutieren zy rubten zal als op onwrikbare

zu len. Rechtvaardigt dezen vee! betekenenden

lof van uwen Inltnmeur, hoop volle Leerlingen! en nadert voor het aangezicht dezer kunstvrienden in uwe onderfcheidene rangen, op dat hun oog U kenne, en hunne goedkeuring U helone.

In de fcerfte Klasfe , eerfte Order, zyt gy de helften geoordeeld R. R. Kremer en P, Muntingbe.

Gy hebt U zoo roamwnardig in uwtn arbeid gekweten, dat gy de goedkeuring van uwen Inttiuiteur hebt weggedragen en thans als verwinnaars boven uwe mede Leerlingen word uitgeroepen -—— gy hebt in het eeilte vak der knust getoond m^t dat vuur be«' zield te zyn. het welk ftof rot gegronde hoop kan opleveren, dat U ook de krachten niet zullen ontbreken om de verdere trappen van den Tempel der kunst te

kunnen beklmtnen, Het zal dus alken van U

zei ven ■ van uwen yver en aanhoudende vlyt

afhangen, om genoegdoening voor U zeiven, achting en roem by uwe Medeburgeren te behalen. ——— Legt U dan niet zorgloos neder by den lof, dien gy thans uit naam der kunst door mynen mond ontfangr. ——■ Maar gevoelt daar in ene aanwakkering van uwen yver om op den grond, dien ey wel heb' voorbereid, z.iden te zaijen waar van gy ü den ryktten oogst helftyen rnoogt.

De Piys der. twede O der is toegekend ^an Mejufvrouw f B. van L'fi'.ga in de eerfte en D. Zanting in de twede p'aats.

Hoe zal ik uwen lof vermelden, bevallige Kunftenares! — ik fchrpom voor d«-ze taak, waar in ik nocb aan den w^iisch des fprekers — noch aan bet A % ver.

Sluiten