Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x AAN DEN LEEZER.

Op zyne ftandvastigheid , ten aanzien der fchoone kunne , valt zekerlyk zo veel niet te roemen, als hy zich laat voor/taan. Dan dit,

dan een ander dan een derde voorwerp;

in Pruisfen beide en Rusland {de getrouwe Joo« din niet eens in aanmerking neemende) met gelyke warmte en drift te beminnen , en zonder te onderfcheiden, in hoe verre deeze voorwerpen het wettig eigendom van anderen waren, geeft een' te zwakken grond/lag, om de ftandvastigheid en kieschheid van onzen meer dan eens verliefden held toe te juichen.

Zyne minnaaresfen , of vrindinnen , gingen hem in getrouwheid verre te boven. Zy verlieten hem in zyne tegenfpoeden niet, maar bragten alles by , wat zy konden, om hem te redden.

Ondertusjchen Jchynt zyne vrind/chap ten eenemaale belangloos, en houd in de akelige tegenfpoeden manmoedig fiand. In de uitoefening deezer deugd, is hy de man des gevoels en der eere , van zyne jongelingfchap af, tot in zynen ouderdom toe.

Zyn vrindfchappelyk hart was tevens een dankbaar en erkentelyk hart, zelfs tot verfpïlling en verlochening toe. Hy beroofde zich niet zelden van het noodzaakelykef om ontvangen

Sluiten