Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z" E' L M I R El * • Eens Tygers,'Wien ditVölk zyn' Vorst betrouwd heeft?" 'k Zou minder liddren zo hy in bebloede holen, (Ach 1 By 'tLybiaansch gediert',waar'voor elkjtoóg-verfcholen. Moe ! fpreeken liefde en pligt thans met de klaarde Item Tot u voor my-allëén, en zvvygen zy voor hem ? Ze l mili e.

Ach! zóu myn vaderliefde, in zo veele ongelukken ,Ue (terke neiging van een Moeder my ontrukken? Natuur bete honk my niet het tederst'hart, Mynheer!' Gm 't iil het zwaarst' verdriet te domplen , keer op keer. Wat wreede keur!.* Ik zal myu'Zoon of u doen fneeven! Hier ftaat de-rede (til; hier moet het harte beeven. Myn Zoon is almynlust: 'k aanbid myn'ügaê : maar Zyu ze al hun bloed u niet verfehuldigd, in't-gevaar? Myn leven is het uwe; ik heb 't tl opgedraagen. Zy moeten mede , als ik, voor u hun leven vvaagen: Dees is dóór eigen keur, die door geboorte uw Zoon : 't Voegt dus dat elk van ons U zyne erkentnis toon'. Polidoor.

Uw Zoon om my...!

Zelmire. Hy!.. Eerhy 't leven zou verliezen....

Wat misdaad,grooteGeÓn!muet ik in 't eind' verkiezen? Po l 1 d oor.

Zyn fchoone levenszon, nog naaüwlyksopgegaan,

Voor 't nietig overfchot myns avonds af te liaan !

De hoop van't gantfche Ryk dus in de wieg te fmooren,

Ommy van't grafte ont(laan,mytóch in't kortbefchoren!

Denk,daarNatuurop'tklaarst'haare infpraak u verleent,

Dat ze al haar rechten tot behoud uws Zoons veréént.

Ze ontfluit zyn loopbaan pas:ik moet u haast begeeven.

Ach! voegt het Polidoor zyn telgen te overleeven? Zelmir e.

Wy worden beide , ó Vorst! door 't harteleed verblind. Hoe toch behouden wy dit ongelukkig kind? Zo die Tiran, als hy 't de rykskroon heeft gefchonken ,

Slechts

Sluiten