is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HAAGSCHE CORRESPONDENT. 229

„ op Filips van Spanje veroverden fljaf voor zyn Graaf„ lyken Glon'ewagen had gefchikt, tot welke vernedering „ ik my uit blindheid en ene verkeerd geplaatste liefde ,, ongevoelig liet leiden.

„ Ik zal hier niet fpreken van zynen driftigen, onbera» „ den,dog kiygskundigen en dapperen Opvolger Maurits, „ die zo wel mj ne woedendde vyanden als myne getrouwde „ vrienden en voorftanders den hals brak; en die de pila. „ ren van myn wankelend huis omver rukte, om op des,, zelfs grondflag , tegen her Graaflyk gezag van Spanje zo „ moedig verdedigd,het Paleis zyner grootheid te bouwen.

„ Ik zal zwygen van Willem den Tv/eden, die my „ met geweid den ftaf der Regering ontrukte, my, in „ fpyt van myne goedheid in het aangezigt fpuwde, en ,, myné Helden als geboeide flaven ketende, zig niets ,, ontziende, zelfs niet; om my met vuur en vlam te „ dreigen, en den geflepen dolk op het hart te zetten, „ alhoewel ik hem niets dan liefde en agting toedroeg, en „ hem met weldaden overhoopte.

„Wat was Willem den Derde zonder my ? — „ een wezen , het welk in den kring der Waereldvorften, „ na den dood zynes Vaders, minder was geagt, dan een >f Stofje aan de Kroon van Europa: wie verhefte hem, wie „ deed hem uit de vergetenheid opklimmen ? — Ik! - ik „ ben het die hem groot en lusterryk maakte; — en „ welke was myne beloning? — de grootde ondankbaar„ heid, —- om my als een flaaf te boejen, bragt hy my jt wond op wond toe, en verminkte myne nuttigde lede-

„ maten. Ik ben het, die myne fchatten in zynen

„ fchoot heb uitgedort, om hem de Kroon van Groot. „ Brittannie op het hoofd te zetten, en welke verheffing „ hy deed dienen, om my te honen, te verarmen en my.

aen Koophandel en Zeevaart te knakken.

F f 3 „ Blind.