is toegevoegd aan uw favorieten.

De Haagsche correspondent

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HAAGSCHE CORRESPO NDENT. 231

,, Hy is het, die door zyn inkruipend gezag, velen „ van myne Hu'sbediende aan zig en tegen my ver-

bond; — hy wist hen van hem af hanglyk te maken; — „ hy ondernam my te verzwakken, myn gezag te krenken, „ tot dat hy in 't eind zyn kragt en gezag groot genoeg „ rekende, om my als een Siaaf te ketenen, en myn Huis „ omtekeren-

,, Een tydbeftek van maar fes verlopen jaren, heeft dit ,, in alle delen bevestigd; wist de Ondankbare niet, dat „ myne Grootheid de zyne uitmaakte? — wist hy niet, dat ,, myne milddadigheid jegens hem met myn vermogen en „ welvaart groeide ? — waarom my dan zo trouwloos en „ ondankbaar behandeld ?

„ Toen Engeland, ademloos en afgemarteld doorNoord„ America, Vrankryk en Spanje, zyne zware verliezen ,, edgzins hoopte te vergoeden, met het roven van myne „ kostelyke fchatten, met het plunderen van myne ryk „ geladen fchepen, heeft hy toen zyne verontwaardiging

„ daarover getoond? • Heeft hy volgens zyn pligt,

„ en het ambt hem in myn huis opgedragen, alle zyna „ kragtcn ingefpannen en aangewend , om dat te beletten, „ en my op mynen onderdrukker te wreken? Neen; „ contrarie , hy en zyn aanhang verontfchuld/gden myn „ vyand en regtvaardigden hem , als of die plundering niet ,, aan myn onderdrukker, maar aan myne hebzugt ware

» te wyten; hy zelf liet zig gebruiken, om voor

„ myn vyand myne huisgenoten, myn beste huisgenoten „ om hun waken voor myne welvaart als misdadigers te „ befenuidigen en ftraf over hen te vorderen: — toen ik ,, aandrong, ter behoudenis van myne ryke kielen, om ,, een onbepaald Convooi, de beste teugel, om myn „ vyand in ontzag te houden , moest ik magteloze gedogen,

1, dat het verideld wierd en 'er niets van kwam; en

door