Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i coo.pa's ASTWOORD

greep, dat, aangezien de achting-, waarin de Heef bur'ke zich thans bevindt, zijne befpottelijke vrees, en onbefcheiden aantijgingen geen genoegzaame redenen waren, ofn openlyk ter verdediging van rayn gedrag voor den dag te treden, als het welke, mij voorkwam , geerie apologie nodig te hebben. Maar vindende, dat de lompfte onwaarheden, en de klaarbljjkelijkfte verdraijingen in zekeren graad bijval vonden, en uitgevent wierden door een hoop Parlementaire Redenaars, (die tèn minften dién Heer genoegzaam dienden te kennen, om op hunne hoede te zijn, van hem niet te volgen, waar hij goedvind hun te leiden), zoo vinde ik mij genoodzaakt, de pen op'te vatten, ter verdeediging van mijn gedrag en waare oogmerken. Ik onderneem die taak echter met tegenzin, ook zal ik zulks onvolkomen doen < daar zaaken van meer gewigt voor mij, thands en mijn tijd en mijn aandacht genoegzaam bezig houden: waarom ik verpligt zaT^ijn om uuren, tot andere oogmerken gefchikt, hiertoe uitte brecken (*).

By den cerfte aanblik van die debatten wierd ik niet weinig geftreeld met het nimmer verwacht hebbend aanbelang, waarin ik mij, benevens den Heer watt, vond gefteld, en bet deed mij maar het meeste leed , dat het caraéter van den Heer uurke tot zoo een

laag-

(*) Daar ik ondernomen heb mij te verdeedigen in deze,zo kondeik zulks niet afzonderlijk doen ,en ouitea den Meer w a t t en de Manchester - Sociëteit: doch ii fdirijve echter buiten hunne kenws of medeweeten.

Sluiten