is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord op de aantijgingen van den heer Burke, tegen [...] Cooper en Watt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN HEER BURKE. ??

voor de eer van 't menschdom, dat het opvohrcnd geflacht, met een blos van fchaam^d, dil verfoeielijke kruipende loftuitingen van Engelschmannen in hunne a^praaken, onder andere bij gelegenheid van deherMlmg des Konings, zullen lezen. Wel mag die gebeide Monarch met riBERiusuitroepen,

0 homines ad Servitutem paratos!

VoTde Rust en de zekerheid vaneenNatie, ziin deze ordens allergevaarlijkst, altoos met

1 iandeien, of met het Volk of methunne nabuuren twistende; ik durf zeggen, dat het SorlX^binnenalsbrntenlandschjalleeaaan de bevoorrechte ordens toe te fchnjven is. Het oorlog wierdt door hun gebooren, uit het oorlog wierden zij gebooren ( ^

(*) „Wat den Adel van het tegenwoordig Europa be- tót * wat was hij anders in z.jnen oorfprong AU

meest al de Hoofden van woeste Krijgsbenden, d e de ' -barbaarschheid van overwinningen ^bij ba baarscn

heid van zeden voegden ; wiens eerfte rechten over

heerfchine en plundering waaren, en die hunne pre % vestigden naar mate derang, vanbe

' vel, dat zij in den oorlog hadden. Dus was, hö: vbw " van Batai He de wieg en bakermat van dezen Adel, " een zonderling treffend „«rustende trek van overeenl fom-ft, die de order van c i n c t h n a t u s met geene

" h Hier borst fals 't waare) uit voort, die zwerm van Hanogen, lïraven, Marquifen, die geheel Europa " afliepen en plunderden. Alle die tituls der menfchelnke " rots en IJdelheid, waren ifi hu»nen oorfprong niets " meerdanMilitairetituls, betekenendedeonderfcheidcn * „Iaden van gebied; doch welhaast wierden »] blin;;7!ende onderfcheidingen en voorrechten in het burger-

" ^WdS'leide het de grond van dat barbaarfche leen-