is toegevoegd aan uw favorieten.

Antwoord op de aantijgingen van den heer Burke, tegen [...] Cooper en Watt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN HEER BURKE.

79

voorgangers en leidsmannen geweest, en door alle eeuwen heen de waarheid der opmerking des dichters bevestigd Quicquid delkant Reges, phBuntur Achivi.

Maar in deze als in alle andere gevallen , zullen de gedragingen en verrichtingen, die in ons eigen Vaderland plaats hebben gehad, overvloedige en genoegzaame opheldering aan deze mijne opmerkingen geven; en behoeve ïk geenzins het bloedig voetfpoor der Helden C*) en groote Mannen van vroegere dagen, of van andere Natiën en Volken te volgen , noch mijne lezers te wijzen op die menigte van Vorstelijke en Edele plunderaars, welkers verwoestingen de blaaderen vullen der oude en hedendaagfche gefchiedenisfen, cn de treurige chronijk der rampen van 't menschdom uitmaakt. Het zal meer als genoegzaam zijn, zoo als ik te recht reeds heb aangemerkt, het oog flegts te flaan op het register of den verdeelings-inhoud, van welk gefchiedverhaal van Engeland ook; ennauwlijks Zal men eên capittel onaangeroerd vinden, dat geen berigt of eenig verhaal geeft of van inwendige verwoestingen , of buitenlandfche twisten , door de heerschzugtige oogmerken der Vorsten en Edelen regelmaatig en gemeen, lijk berokkend.

De

(*) Van Alexander tot den Dollenman van Zweden, Is fteeds der Helden ftoet elkaêr in foort gelijk J

Hun aller doel, ontbloot van reden, Gaf in hun leven elk daarvandegrootftebhjk: (ten Daar al hun roembeftond, dat zij in dwangzugt blaakEn 't gantfche Menschdom zich ten eeuwgen vijand maakten. Cp 0 * E-)