Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over het IIÏ. boek ezra.

gekeurd, gelijk hij ook bet derde Boek der Mak* kabtèn heeft uitgemonfterd.

De meesten dezer Boeken, dewijl zij gevonden worden, in de vertaling der LXX, en in de Latijnfche Vulgata, zijn, van de vsoegfte tijden van liet Christendom , reeds , in groote achting geweest, en worden, zedert de Kerkvergadering te Trente deze uitfpraak gedaan heeft, door de Roomschgezinde Christenen, in denzelfden rang geplaatst, met de Kanonieke Boeken van het Oude Testament, uitgezonderd het derde Boek der Makkabeën, hetwelk de Vulgata niet heeft, en het gebed van manasse, en het III en IV Boek van ezra , welke drie laatfte Hukken, evenwel, in de Vulgata voorkomen , doch, in derzelver later uitgaven, ten blijr ke, dat men ze niet voor Kanoniek erkende, even gelijk onze Nederlanders, op dit voorbeeld , met alle de Apr.'ryfe Boeken, gehandeld hebben, achter de geheele verzameling der heilige Eoeken des O- en des N. T. geplaatst zijn , opdat zij niet verloren zouden gaan, dewijl oude Kerkvaders er, nu en dan , plaatzen en gezegden uit hebben aangehaald.

Ik zal mij , hier , geheel niet inlaten , in de vraag, of deze Boeken die eere, waarlijk, verdienen? — ik reken, dit verfchil afgedaan, ook zal elk lezer zelve in ftaat zijn, te oordeelen, wanneer hij verder leest, en overweegt , hetgeen ik, ten opzichte van deze Boeken, in het algemeen, moet aanmerken.

Sommigen van deze Boeken hebben wij, gelijk gezegd is, in de Griekfche en Latijnfche vertalingen IA 3] des

Sluiten