Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER JESUS SIRACHS XI. I-IQf 24*

HOOFDSTUK XI.

vs. i.] De voorbeelden zijn in moses, daniSl en anderen.

Vs. 2.] Laat u door het uitwendig voorkomen niet innemen; maar let op de begaafdheden van den geest, en de deugdzaamheid van het hart.

vs. 3.] Zoo is het, klein maar dapper, gelijk het fpreekwoord zegt.

vs. 4. Op uwe klederen.'] Ambtsklederen, distinc* the eeretekens.

Wanneer gij geëerd wordt.] Wanneer gij een eerambt, of regeeringspost, aanvaart.

Want Gods werken enz.] Wie zal de reden naarvorfchen, waarom God den éénen mensch v,erhoogt, en den anderen vernedert?

**. 5. Feele vorften.} Voorbeelden behoeft men in geene oude gefchiedenisfen te zoeken — onze tijd heeft er meer dan één opgeleverd.

VS. 8.] SPREUK. XVIII. 13.

vs. 9. Neem geen deel.] Neem geen deebaan ontwerpen en plans, die tegen onfchuld en gerechtigheid gehouden worden.

vs. 10.] ,, xrnofon zegt: dat cyrus meende ondervonden te hebben, dat die genen het zeker in het een of ander tot volmaaktheid brachten, die, zonder hunnen geest met meer dingen te verftroojen, dien op ééne zaak vestigden." linde.

Hoe zeer gij ze najaagt.] Wie. hardnekkig naar het doel van eere of rijkdom jaagt, verkrijgt het [& 5] h«

Sluiten