Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

~„ aanzienelyke Familtén, vooral in deze daagen, eene dubbele maats van Wysheid, Moed, en Standvafligheid, te hebben toege^enfcht, „ my met alle fchuldige eerbied, waare onderdanigheid, en getrouwe „ gehoorzaamheid, te noemen

HOOG MOGENDE HEEREN!

Myne Heeren, UW HOOG MOGENDENS

Onclerdanigfte en Gehoarzaamjïe Dienaar en Getrouwe Onderdaan,

Maastricht J. H. van SLYPE, Vke Hoofdfchotit.

den July i7&5-

Wie zoude niet gedagt lebben, dat iemand dus fmeekende, gehoor zoude vinden? doch neen! myne gebeden hoe ernftig en krachtig, zoo by monde, als by gefchrifte gedaan, zyn tot op dit ogenblik vrugteloos gebleven; zelfs verneme, lat de Fiscaal tegens my befwaaren zoude ingebragt hebben, wegens pligt verzuim, in myne hoge bediening; doch ik fchroomeniet, tezaggen, even zoo trouwloos, en ongegrond, als met inzigt tot myne Correspondentie, en dus tot zyne eeuwige fchande, ook dage ik een iegelyk uit, hyzy wie hy zy, Regent, of Onderdaan Groot of Klein, Ryk of Arm, om my van het geringde verzuim te overtuigen, zelfs wenfche net meer, en dit heb ik zelfs myn Principaal verzogt, dat Kun Hoog Mog. by publique advertentie een ieder op de allerfwaarfte pcenalitei:, gelieven te gelaflen, om de befwaren die zy tegens my zoude mooge» hebben, inwendig zekeren tyd,in te brengen, wanneer dit poincl ns zoude opgeheldert wezen, en blyke, dat de Fiscaal ten mynen opziclte een Tyran, een Eerroover, een Calumniateur is; of dat ten minfb die ingebragte befwaaren aan my openger legt worden , op dat ik èeze onrechtvaardige en bloeddorflige van zynen boozen handel overtuge, en eens eindelyk tegens denzelven eene eclatante fatisfactie, waartoe nog goed, nog bloed, zoo nodig, denken te fparen, magtig worde; te meer daar ik my in allen opzigten, al onderzoekt men myne papieren noch zoo naauw, onfchuldig kenne, en niernant geen zaak in de weereld meer kan ter harte gaan, dan in een Land, daar altoos een goede Juftitie heeft plaats gehad, deze niet te kunnen erlangen tegens eenen onrechtmatige vervolger.

En derhalve geachte Lezers, niet wetende, of ik ooit myne papieren zal machtig worden, naogelykuit vreeze, dat ik van dezelve te veel

gebruik

Sluiten