is toegevoegd aan uw favorieten.

Jacob in zes boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao4 JACOB.

geefsch 'er eene uitlegging aan te geeven. Het zond 'er zijne wijzen op af. Welk eene groote gebeurtenis moet 'er niet voorgevallen zijn, zei jacob, dat de waereldwijsheid 'er zulk een verre togt om aanvangt!

Te midden in den donkeren nagt opende zig de Hemel. Eene nooitgeziene heerlijkheid beftraalde de Velden. De nederige Herdershut werd met dien onbefchrijflijken luister verwaardigd, en de vorstlijke Paleizen, de trotfche verblijven der ongeloovige waereldgrooten bleeven in het duister. Een Engel, door een juichend Leger van Engelen en Gezaligden gevolgd, daalde neder uit de Gewesten der Volmaaktheid. De Herders traden buiten-, knielden; aanbaden en ontvingen het eerst het berigt, dat de Zaligmaaker der

Menfchen, de Heiland der waereld ge-

booren was! Toen jacob dit hoorde,

fmolt zijne ziel weg van verrukking en erkentenis. Hij volgde het voorbeeld der dankende veehoeders, en loofde god.

Nimmer Haarde de Nieuwsgierigheid fterker op het begeerde voorwerp haarer naarvorfching, dan jacob op elke beweeging deezer gelukkige veldelingen. Zij lieten alles vaaren. Zij fnelden heenen! Komt, rie¬

pen zij tegen elkander, laaten wij onze

hul-