is toegevoegd aan uw favorieten.

De post van den Helicon.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 221 )

„ hem duidelijk moge blijken waar in die fout, ,; fchoon aan veel geniën eigen, mee de waare ver„ hevenheid verfchilt, dien kan ik niets beter toe een voorbeeld aan de hand ^even dan zijn vijlde „ couplet (pag. 5.) en bij die gelegenheid het ze 3, vende vers daar van.

Ta, 't groot heelal moest ooren krijgen —

Verheffen 's Makers heerlijkheid — Geen Seraf kon — geen Worm poest zwijgen

In 't prijzen van Gods majesteit! — Hoe klonk, door woud en hooge abeelen , De toon van duizsnd Filomeelen! — Elk dierije was er kunstgenoot! (*) —

„ Hadt men liever aan den Maker een medaille ge„ geven om alleen het couplet op pag. 31 voor hec 3, gehecle Priisvaars tc doen doorgaan; op dat het niec, gelijk'nu, in dc menigte verdrongen wierdt; ,, men hadt hec nooic vermoeid van verveeling — ongemerkt voorbijgegaan , zo als hec nu die lot 5, ontwijfelbaar dikwils te beurt zal vallen. — Schrikbeelden'! monfters der Natuur!

Is 't graf dan 'c eindperk van uw leven ?

Hoe droop het klamme zweet - hoe brandde 't ijslijk vuur

Der wanhoop ■ toen uw mond den raatften fnik zou geven 1

O! Toan uw long den adem gaf — Dolf toen uw doolziek brein nog voor uwziel een graf l Om eindeloos in 't niet te ronken (**). Die rustplaats, die verbeeldingbood! Of fchoot uw zwervend oog geduchte— helfche— vonken-i Uit gloeiende ovens van den dood!

Doch is dit de reden waarom ik hem een zweern, „ van recht geef op den gouden eerpenning die hij 3, niec verdient — Het couplet in den cweeden Lier-

zang

(*) Ja wel een kunstgenoot! — Maar elk diertje verkreet? geen gouden medaille! —

(**) Thalia hadt geen zin in dit ronken, en zei: dan hadt men even goed fnorken kunnen zeggen , om nog grooter contrast met de vernietiging te maken. Ook wilde Zij iets anders voor »veiu hebben.

Dd3