is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i°5 5

ftond verbaasd dar Hendrik compas zo veel geld winnen kon, en ik hoorde op een namiddag, dat ik op mijn kamertjen zat, dat zij, daarover met den Corporaal fpreekende, van hem tot antwoord kreeg: Waarlijk moeder, ik geloof dat onze hen drik een knaap van goeden huize is: zodra ik deezen kleinen onderftand bekwam, begreep ik dat het tijd begon te worden om door middel van denzelven mijne beflommerde zaaken te redden: in dat denkbeeld voldeed ik mijn gemaakte fchuld rijklijk bij vrouw smit, betaalde aan haar dochter leentje haare uirgefchootene gelden, onder bijvoeging van een zilveren fnuifdoos, die ik voor haar kocht, en vervolgends mijne verpande goederen gelost hebbende, begaf ik mij met het overige gold na Rotterdam , daar ik mijn' Oom in een logement ontbieden liet, met • oogmerk om buiten kennis van mijne Tante met hem alleen te fpreeken, en ware het mogelijk weder in zijne gunst te geraaken.

Hij kwam ten beftemden tijde op de aangewezene plaats, en na mij een half uur lang braaf over den hekel gehaald, en het zwart register van mijne menigvuldige mis flappen van üuk tot Huk ordentelijk voorgehouden ce hebben, befloot hij zijne redevoering ten laaiG5 -