Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M8 )

der" van'jansje, te Rotterdam, waarbij ik hem vriendlijk verzocht om het huwelijk mee zijne dochter binnen zes maanden tijds zonder/ langer uitltél te willen gedoogen, onder verklaring dat bij weigering van dien ik van alle mijne gemaakte verbintenis/en. afzag, nademaai ik nu volgends alle waarfchijnelijkheid, de gelegenheid meende gevonden te hebben, om op eene voordeelige wijze te kunnen trouwen j hierop een onbeflist en weigerachtig antwoord, met terugzending van de fchriftlijke trouwbelofte bekomen hebbende, wa3 die zaak daar» inede eëns vooral glad afgedaan.

Ik liet onmiddelijk na de voorverhaalde uitfluiting die ik van Rotterdam bekwam, mes meer nadruks mijne gedachten gaan om juffrouw van der linden ten huwelijk te verkrijgen, te meer vermits ik haar overleedenen vader, eertijds Procureur en Auditeur Militair te Zalt Bommel geweest zijnde, voorheen gekend, en verfcheidene maaien in den Haag gezien en gefproken had; om kort te gaan, door de goede dienfte en veelvermogende voorIpraak vatumijn' vriend kanneman, en zijn vrouw, kwam ik in. den jaare 1762 na eene voorgaande verkeering van tien maanden met haar te trouwen, een geluk da: mij door Ibmmige wangunftige benijders misgund werd:,

Sluiten