Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =35 )

plaats binnen de ftad Amflcldam te gaan houden, inmiddels dat mijn huishouden nog vooreerst te Zak-Bommel verblijven, en niet eerder voigen zoude, voor dat ik mijn oogmerk in dit opzicht bereikt had, maakte ik daartoe alle de fchikkingen die noodzaa"kelijk waren, zo door een paar geftoffeerde kamers aldaar aftehuuren, als mij in een burgerhuis in de kost te beltellen, terwijl het fchrijversberoep, dat ik vlijtig waarnam niet toeliet om aan de gemeene tafel in een ordinaris het middagmaal te gaan houden: dit alles aldus befchikt hebbende, ging ik alvoorens nog een klein fpringreisjen naar Bommel doen, ten einde mijne boeken en verdere goederen vandaar afcehaalen, en het was bij die gelegenheid dat ik een nacht te Culenburg verbleef, in een onbekend logement , alwaar ik den Castelein bij mijn aankomst nog niet gezien had: zodra hij van zijn dienstmaagd vernam dat er een vreemd pasfëgier op een zijner bovenkamers was komen logeeren, klom hij na boven, om mij te begroeten, maar wat ftond ik wonderlijk opttkijken! van in de perfoon van deezen Waard mijn ge weezen lijfknecht martinus te kennen; hij viel mij van blijdfchap om den hals, en verhaalde mij vervolgends dat hij door middel van een ervenis, die hem van zijn vrouws

Sluiten