is toegevoegd aan uw favorieten.

Raadgeving aan de bevoorrechte standen in de onderscheiden staaten van Europa, voortvloeiende uit [...] grondbeginselen van het staats-bestier.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Hoofdstuk. 109

moet tevens aan eiken menfehenvriend geen geringen troost verfchaften, wanneer hij ziet, dat deze onfchatbaare zegening alleen uit een wijze van den ftaat te beftieren, waar door alle ftcrvelingen onderling gelijk zijn, geboren worde; daar dit in de daad eenen zegening is, welke alleen ons van alle de overige genietingen ten vollen verzekert om welke te erlangen de menfehen zich tot maatfehappijen verëenigden. De ftaatkundigen en fomwijlen zelfs braave menfehen, fpreken gewoonelijk van den oorlog als van eene onvermijdelijke gebeurtenis, welke even als een geweldige fchok der hoofdftoffen fom-

tijds het menschdom treft als van eene plaage,

waar tegen geene , hoe genaamde , middelen zijn uittedenken, maar welke wij al beevende flegts moeten afwagten , en even als van eene aanftckende ziekte, welker woede wij wel een weinig kunnen tegengaan, doch nimmer ganfchelijk ontwijken. Zij zeggen, dat het menschdom boos en roofzugtig zij, zo dat het niet anders wezen kan of de ergernis moet voiftrektelijk komen. Dit gezegde voegt zeker volkomen voor enkele, bijzondere wezens, en landen, die door enkele wezens beftierd worden , doch past geenzins op geheele volken, die na een voorafgegaan bedaard overleg eene volks-ftem uitbrengen. Ik hoope, dat men mij hier verftaan, en dus begrijpen zal, dat de geaartheid des menfehen door in een vrij gemeene-best tc leeven een volkomen verandering ondergaat. Ik erkenne gaarne dat

zij,