is toegevoegd aan uw favorieten.

Raadgeving aan de bevoorrechte standen in de onderscheiden staaten van Europa, voortvloeiende uit [...] grondbeginselen van het staats-bestier.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178 Van het uitoefenen van het Recht.

Indien men dit verzuimt te doen , en egter het fpoorbijftere eener burgerheerfching, welke zich zelve verwoest, verlangt te vermijden, door zich aan een famenftel van rechtsgeleerdheid te houden, het welk eene zekere waardigheid vertoonen, en een betrouwen inboezemen kan, het welk den naam van vrijheid verdient te dragen, behoort men ook tevens dezen ftel-regel geheel en al te verwerpen, en in da verklaaring der rechten intevoegen, dat het onderrigt alleen , eene verpligting kan doen ftand grijpen, en dat geene wetten in ftaat zijn gehoorzaamheid te vorderen, dan wanneer zij alvoorens behoorelijk toegelicht werden.

Het is in waarheid hard, en kan niet genoegzaam bejammerd worden, dat eenig, hoe genaamd gedeelte der maatfehappij verpligt moet zijn om zich te onderwerpen aan wetten, tot het maaken van welke het zelve nimmer letterlijk in perfoon zijne toeftemming gaf. Dr.n, zodanig is niet te min de ftaat der dingen, dat de meerderheid fteeds heerfchen moet. Zo het dus een kwaad zij, dat men eene wet gehoorzaame, waar toe wij nimmer onze toeftemming fchonken, ten tijde, wanner men de zelve invoerde, is dit egter voor het minst een volftrekt noodzaakelijk kwaad; dan, gehoorzaamheid aftedwingen voor bevelen, die men niet eenmaal kent — dit is de onrechtvaardigheid veel verder te laten gaan, dan noodig ware; ja, bet is fpoorbijfter en zelfs onnoodig. De wetten kunnen in zulk

een