is toegevoegd aan uw favorieten.

Zedige aanmerkingen over de leer der verzoening, zoo als die in de formulieren der hervormde kerk begreepen is [...] voornaamlyk ingerigt tegen eenige misvattingen van [...] J.J. Le Sage ten Broek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zedige aanmerkingen

Koningryke der ■ Heerlykheid , dat Hy hun bereid heeft van voor de grondlegging der waereld.

f. Die dus in den Godsdienst des Euangeliums, het uiterfte Voorwerp is van al den ingeftelden Godlyken eerdienst; tot wien verloste zondaaren , door den Geest , in Christus toeleiding ontvangen, en 't reukwerk van hunne godsdienftige Offeranden opdraagen; die by God aanneeming vindende in den Geliefden , daar door aanvangelyk voorproeven genieten, van de eerftelingen van Gods liefde en welgevallen, van welken de volle oogst hun uit grondelooze genade is toegedagt.

7. De godlyke huishouding der genade zig op de gezegde wyze voorflellende, moet men tevens in aanmerking neemen, den eeuwigen raad des vredes, of dien godlyken raadflag, tusfehen de Drie Godlyke Perfoonen gehouden, omtrent de zaligheid van uitverkoorene zondaaren. Gelyk wy de uitvoering daar van zien in der tyd, alzoo lag het bellek van eeuwigheid, Let met my, dierhalven, op de volgende zaaken.

a. Gelyk de Heer ten broek rondelyk leert, zoo item ik daar in volkoomen met zyn H. E. W. over een, dat Jefus van eeuwigheid een fchuldoverneemende en plaatsvervangende! Borg is geweest van zondaaren; (lk voeg 'erby, van uitverkoorene zondaaren.) Uit welk denkbeeld van plaatsvervanging natuurlyk en onmiddelyk voortvloeit de Leere der toerekening ; gelyk hier voor, zoo ik meen overtuigend, aangeweezen en betoogd is.

b. Uit hoofde van Jefus eeuwige voorverordineering en aanftelling, als Hoofd en Borg der uitverkoorenen , leeren wy, dat zy van eeuwigheid een Verbonds inzyn in Jefus, als hunnen Borg, verkregen hebben; dat alle zyne oneindigwaardige verdienften, van God, als Rigter aangemerkt, in zyn inwendig, inblyvend, eeuwig en onveranderlyk oordeel, aan hun zyn toegereekend ; cn dat dit by God de grondflag is, van hunne begenadiging, en van de toepasfing der zaligheid, in der tyd. c. Des