is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK. 22?

tie, als een hollend paard, breidelloos voortflaan naar eigen goeddunken. Wonder vreemd, dog ongemeen overeenkomftig met de gewoone ftreeken der oranjekabaai., was het tweede middel, hetwelk men, ncfrens den haat tegen de gewaapende burgers» tot dat heilloos plan dienftig oordeelde. Om hec Hollandsch kordon te vernietigen, en de beloofde hulp aan Utrecht ondoenlyk te maaken, zogt men een voorwendzel in den eed, door de militie aan de Generaliteit gedaan , waar van wy de omftandigheden by eene andere geleegenheid melden zullen. Over dit voorwendzel liet men ook de foldaaten tegen alle gewoonte, en fchoon men hen anders als reedelooze dieren behandeld, oordeelen» en, op grond daar van , weigerde een groot aantal officieren, om, op order der Staaten van Holland» naar Utrecht te trekken , zonder daar toe patenten van den kapitein - generaal, en attaché van de ftaatsleeden, te Amersfoort vergaderd, te hebben, hoewel de Staaten van Holland hunne hulp aan de ftad Utrecht alleenlyk hadden toegezegd , in geval zy met inlecgering, of influiting van troupen, tegen haaren zin, en dus tegen de Unie, mogt gedreigd worden. Men ontfing die officieren, welken weigerden aan die orders te gehoorzaamen, met blydfc hap onder de troupen, die in Gelderland, of hét kampement by Seist zig bevonden. Ook werden die gefneenen, welken met, of zonder hunne officieren, by compagnïen, troupswyze, of afzonderlyk, uic hunne guavnizoenen van den HollanaIfthen bodem defefteerden, aangenoomen, en met hunne officjeren tot den diénst gebruikt. Eene trouwlooze Balneavü zelfs, cie het gewaagd had, om een gedeelte van zyn geweezen regiment, en een detachement van een ander, met geweld uit Oudewater te doen deferteeren, en den overften vanCitters, met eenige andere officieren, op Hollandsch grondgebied, in eenen tooren gevangen te zetten, en op wiens hoofd de Staaten dier provintie eene bclooning van 2000. unkaaten gefteld hadden; werd onder die gedeferteerde officieren met onderfcheiding, als ware hy een held ■P 4 van