Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3/> VADERLAND SC H

dm godsdienst weinig , of geen geloof had. Ja zelfs" verzeekerd de fchryver van de aanfpraak am het 'volk van Nederland , ,,' dat de ftadh., om hem aan te moedigen, hem door de curatoren liet aanV bieden, dat men hem, indien hy het profesfo-

, raat wilde aanneemen, van het onderteekenen der l, formulieren van eenigheid zoude verfchoonen;" en befluit daar uit dus met reeden, „ dat het en-

, kei te doen was, om van der Mark weg te kry-

', gen" (/)• Veel ra'n was nec iever voor "odsdienst, wanneer hy in 1783-» ter geleegenheid der Schiedamfche voorftelling ter Staatsvergadering,

om voortaan geene politieke ampten, of bedie,5, ningen aan vreemdelingen, maar alleen aan inboor\, tinpen der zeeven vereenigde gewclten , Genera,, lireitslanden, en onderhoorige plaatlen te begee., ven," dags daar aan terzelfder vergadering een voorftel deed, „ om, by geleegenheid der delibe-

ratien daar over, te befluiten, om tot alle poli-

tieke ampten, en bedieningen, geene anderen te ,, nomineeren , dan leeden van de waare gcretor„ meerde Ghriftelyke religie , en die bewyzen kon-

den daar toe aangenoomen te zvn" (k). Hoe óneedelmoedig was deeze trek met zo veele anderen , om of, onder eene gemaakte waakzaamheid voor de zuiverheid van den hervormden godsdienst, ren overgroot aantal burgers van andere gezindheden van hun billyk aandeel tot de burgerampten te verfteeken, of om, onder den vallenen fchyn van het voorftel van Schiedam nog te willen verfterken, in tegendeel hetzelve, ter bereiking van flinkiche oop-merken alleen, te doen in duigen vallen, en de landzar.ten, van welke godsdienftige gezindheid zy ook weezen mogten,te blyven berooven van hun uitfluitend regt tot die burgerampten ! Vreemdelingen tog, die doorgaans zo veel harts niet hebben voor de vryheid van een Land, waar in zy wel te vreeden

' zyn

('0 Bl. 45. er\ vnlg.

(k) Nederl. jaarb. 1783- I6P7« en voig.

Sluiten