Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 VADERLANDSCH

„ te gelegd : dat hy zig ook van de landsvader„ lyke zorg, en het vooruitzigt van de bondge„ nooten belooven durfde, dat zyn voorftel door

hun zoude worden beantwoord op eene wyze, ., die hem geleegenheid gave , om overtuigend

aan den dag te'leggen zyne bereidwilligheid, om „ van zyne zyde meede "te werken tot alles, wat „ dienen konde, om de inwendige rust, de goede „ verftandhouding tusfchen de leeden der regee„ ring onderling, en het vertrouwen tusfchen re-

genten, en ingezeetenen, op duurzaame gronden

te veftigen , en om , zo veel als in hem was, „ toe te brengen tot bevordering van de waare „ belangen van het lieve vaderland, en zig op dee-

ze wyze van zyne duure verpligting met getrouw„ heid te kwyten." Al had de ondervinding op 26. april 1784., toen hy deeze welluidende taal beezigde, niet reeds getoond, hoe weinig daar op te reekenen was, mocften de uitdrukkingen, die hy aan deeze betuiging vooraf liet gaan, de minst doorzigtigcn al genoeg doen zien, dat alles op enkelen wind zoude nedevkoomen, vermids hy reeds vooraf zulke uitzonderingen maakte, en zo hardnekkig op zyne vermeende regten ftaan bleef, dat 'er, op dien voet, van die zo fraaie betuigingen, en uitnoodigingenniets, volftrekt niets,koomen konde. Hierom laten wy hier ook die voorafgaande uitdrukkingen volgen, op dat elkeerlyk, en onzydig vaderlander het bedriegelyke zyner verklaaringen, en voorneemens tenduidelykften bevatten kan. Hy betuigde naamelyk, „ dat hy met eene grievende

aandoening, zo geduurende den loop, als na het „ eindigen van den ongelukkigen Engelfchen oorlog, ,, had ondervonden, te moeten blootftaan voor de '„ verstgaande befchuldigingen tegen hem, en zyn „ befticr , in zo verre zelfs, dat hy, hoe zeer „ voor God, en in zyn gemoed overtuigd van de zui•, ver-en opregtheid zyner bedoelingen, daar uit

had zien gebooren worden eenen iever, en be„ geerte , om hem te betwillen voorregten, en „ prerogativen , aan zyne erffelyke waardigheden

,, ver-

Sluiten