is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?2o VADER LANDSC H

,, in volle kragt te herftellcn." Op dit request verklaarden de Staaten, „ dat het maaken van re,, geeringsreglenienten in de fteeden behoorde tot ,, de wtgeevende Magt, welke aan niemand, dan

alleen aan K. E. Mog., toekwam, gelyk ook al„ le regeeringsreglementen van Leeuwaarden, vroe„ ger dan dat van 1751. (x), gemaakt waren by

die, welken de wetgeevende Magt, of een, in „ dien tyd erkend, regt om dezelve uit te oef„ fenen, in handen hadden; en dat dienvolgens.

het tegenwoordig regeeringsregiement der gem. s', ftad, op p. december 1766. door den ftadh. ge3, maakt, met de ampliatien, en alteratien van dien,

als onwettig moest worden befchouwd, om ree3, den, dat hetzelve by H. E. Mog., die, als Sou,, vevain deezer provintie, alleen de wetgeevende ,, Magt in handen hadden, nog goedgekeurd, nog

beveftigd was ; en dat daar 'uit zoude moeten 3, volgen, dat aan het fpeciaal verzoek, by dat „ request gedaan, zoude kunnen worden voldaan: 3, dog dat, ten tyde der erffelyke opdragt der ma-

giftraatsverkiezing door de regeering van Lceu* ,, waarden op 26. december 174 8-, gem. regeering, „ ten einde die opdragt te kunnen doen, by ftads^ ,, befluit van 25. te vooren van den eed op het

reglement van 1657. ontilagen, en dus die op3, dragt voor wettig verklaard was; en dat dus dat

reglement, als op eenen geheel anderen vort

ingerigt, niet weder konde ingevoerd worden, 3, maar dat voor de ftad Leeuwaarden een nieuw re-

glement zoude moeten worden opgemaakt." In gevolge waar van beflooten werd, „ de rcagi-

ftraar, vroedfehap, en bevelhebbers van Leeu3, waarden, te magtigen, en te gelaften, om op te

maaken, en voor 27. november eerstkoomenuen i3 aan H. E. Mog. in te leeveren een concept regee-

3, rings.-.

(k) Dit tog was, om het ongeluk der tyden, en de woede van het gemeen, door de Staaten aan Willem IV. uit naam hooge Qverheid opgedraagen.