Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154 VADERLANDSCH

„ beëedigen : edog, dat Z. H., (wien het nieü „ onbekend kende zyn, dat de Staaten volftrekt ge. „ noodzaakt wierden, den perfoon van Z. H., op „ wat wyze het ook mogt zyn, tot dien post aan „ te ftellen,) volftrekt had geweigerd, dit zo aan-

zienlyk ampt overeenkomftig het nieuw regle„ ment, en anders, dan op dat van 1674., te aan„ vaarden; met dat gevolg, dat de gecommitteer-

den van weege de Staaten zig volftrekt genood" „ drongen hadden gevonden, om Z. H., op behaa„ gen van hunne principaalen, op den voet van „ het regeeringsreglement van 1674., voor ftad„ houder deezer provintie te verklaaren; als wan,» neer Z. H. betuigde., van nu af aan zig als ftadh. j, van dit gewest aan te merken; hebbende de leej, den van gem. ftaatscommisfie by hunne terug« komst in het partikulier betuigd, tot dien flap jj volftrekt genoodzaakt te zyn geweest, als verzeekerd „ zynde, wanneer zy alhier waren teruggekoomen a> geweest, zonder alzo den prins van Oranje tot 35 ftadh. te hebben verklaard, zy gewisfelyk door s> het gepeupel zouden zyn verfcheurd; gelyk thans j» nog lieden gevonden wierden , wellcen konden j> getuigen , zulks uit den mond van die heeren j> zelfs gehoord te hebben. Daar nu niets meer j> tegen eene vrye raadpleeging, en befluit (treed, », dan zodanige wettige vrees, en de erfverklaaring ,3 van het ftadhouderfchap zeer kort op de aan}, ftelling van Z. H. gevolgd is; was het 'er wel ,, verre van daan , dat dit reglement zoude zyn „ eene regeeringsform, welke h. e. mog., zo „ plegtig, en gy herhaaling, betuigd hebben" „ te willen, en te zullen behouden, en als „ de vastigheid van onze waare vryheid, gods-

dienst, en onafhangelykheid beschermen (h).

„ Dat

(/;) Met zulke veel beteekenende, dog valfche, uitdrukkingen, die wy telkens met kapitaa!e"lettes*ter neder gefteld hebben, had Willem V. kunnen goedvinden, , aan dc Staaten van Utrecht dat regeeringsreglement aan tft

pr/n

Sluiten