Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35 VA DER LANDSCH

God, den Souverain, en de juftitie om vergïf-

fenis te bidden weegens het begaan feit, met „ betuiging van hun leetweezen over het gepleeg-

de, en met belofte, om zig van zulke, of dier„ gelyke in het toekoomende te onthouden, en de „ verfchuldigde agting, eerbied, en gehoorzaam3, heid aan hunne wettige ovethefci te zullen be„ wyzen; voorts om met lyflyken eed te zweeren , 3, dat zy hunne gevangenis met woorden, of met „werken, heimelyk, of openlyk, in geenerleie t, wyze zouden verwyten, veel min wreeken, of s, door anderen door hun toedoen , dtrekt , of

indirekt , doen wreeken aan iemand, wie het „ ook zoude mogen weezen,'enz. (s). Verfoejelyk, onregtvaardig, en fchreeuwend vonnis in de daad, geweezen na die lieden, maanden lang, in eenen akeligen kerker nutteloos te hebben opgehouden,, en met een zigtbaar oogmerk in de waereld gebragt, om den veragtelyken Abbinck, waardigen broeder van den eerloozen predikant Abbinck van Lochein, te wreeken op zyne voornaame tegenftanders in bet onderdrukken van eene ongelukkige burgery? Men gevoeld ligtelyk , dat deeze lieden diezelfde wraakzugt na de revolutie niet ontduiken konden, maar met loode fchoenen werden naargezet. Zy werden dan op 31. juli 1788. door datzelfde hof, al wederom tegen hunner ftads privilegie, ten eeuwigen dage gebannen uit Gelderland, op een algemeen voorgeeven, „ dat zy na hun eer„ fte vonnis by voortduuring, als onruftige, en ,, muitzieke perfoonen, hun werk hadden gemaakt, 3, om , met veragting van hunne magiflraat, de

rust, en goede order in de ftad te flooren, en s, zig in eenen vreemden dienst, onder de houzaa-

ren te Deventer, verbonden hadden" (t). Werden ondertusfchen de burgeryen zo der aanzienlyk-

fte,

(s) Nederl. jaarb. 1785. bl. 38—40. 796. en v*lg. (t) Verf. van flukk. by J. A. de Chalm. 9. dtel, W. 3(8 •—270.

Sluiten