Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK. 159

nc aanfchryving der gedeputeerde ftaaten, eerst op 5. auguftus aan H. H. Mog., en vervolgens op 11. daarna aan elk der bondgenooten, die wel kwanswys flechts inhield eene kennisgeeving van die gebeUrenis , dog teffens eene twyffeling tc kennen gaf, of de raadpleegingcn der Staaten wel langer voortgang zouden kunnen hebben (g). Na het doen van verfcheide notaricele aanzeggingen van weege de burgery, zo aan de voorftemmende leeden, en de tjir'echtfche burgermeeitcrs, Loten,, en van Brinkhorst, als aan de gedeputeerde itaaten , om zig met de fteedelyke zaaken niet tebemoejen, cn na het doen van 'een beklag der afgezette raaden aan de Staaten, cn van eene verklaaring van hunne poften niet meer te kunnen waarneemen; befchreevcn dè gedeputeerde ftaaten, op voorgceven, dat volgens de beiluiten der twee voorftemmende leeden de Staaten te Utrecht niet konden vergaderen, cn nogthans verfcheide ingekoomen ftukken niet wel Ian-,. ger uitltel lydcn konden,eene vergadering der Staa-" ten te Amersfoort tegen 30. auguftus, ,,'ten einde ,, te hervatten het reces der afgebrooken, cn op3, gefchorte befchryving', en wyders te raadplee. ,, gen, en beflriiten over alles, wat als dan verder ,, zoude worden voortgebragt" (/;). Vermids nu ïntusfehen de raad der ftad Utrecht door de gezwooren kiezers weder aangevuld, en op 28. auguftus plegtig in den eed genoomen was, en de beide burgermcefleren der ftad Utrecht tegen het verleggen der vergadering naar Amersfoort zig verzet hadden, terwyl de gedeputeerden van Wyk feedert lang ter Staatsvergadering geweerd waren uit hoofde van het gebeurde aldaar; fchreeven de aangebleeven, en nieuwe raaden op'29. auguftus eeÈcn brief over die verlegging der vergadering, waar

iü'

(g) Verf. mm fuik. ky J. A. de Chalm. 31. deel, W. j73. en Btfe-, en 193—195.

f h) Alle deeze ftukken wor4 gevonden in de Verf'. van ftaik. by J. A. Chalm. 31. deel, bU 1S8—J92., en 197—204.

Sluiten