Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4<S VADERLANDSCH

voelens, in fchriftelyke aanteekeningen vervat s was alleen toereikende , om hunne adviezen by het welgezind gedeelte der natie, en de nakoomelingfchap te billyken , maar konde de uitvoering niet verhinderen van befluiten , die door eene gewelddryvende meerderheid, tegen alle reeden, en overtuiging aan, werden doorgedrongen. 'Er fchoot hun derhalven niets over,, dan. het verlooren eevenwigt buiten die vergadering, die zig het eerst van hun afgefcheurd, en hun uitgeiTooten had, te herftellen, en de burgery,. die het met hun eens was, als meede de welgezinde bondgenooten, Holland, Overysfel, en Groningen, door eene daad van belang geleegenheid te< geeven ,. om hunne waare vrienden duidelyk .te onderkennen, en een middelpunt van vereeniging te veftigen, alwaar de gemeene belangen met kragt, en ernst konden behartigd worden.

as de meerderheid der Staaten van Gelderland;, en Utrecht zo geweldig tegen hunne meedeleedens en meedeingezeetenen verbitterd, om dat zy hunne gruwzaame faamenfpanning met den ftadh. niet wilden beademen ; de meerderheid der Friefche Staaten, deed voor de Gelderfche,. en Amersfoortfche gewelddryvers in fchreeuwende verkragting der burgerregten geenszins onder. Wy zagen 'er bereids een bewys van in de vastftelling,, en beëediging van het regeeringsreglement der ftad Leeuwaarden (k). Dan dit was flechts de eerfte ftap van geweld , die , gelyk het gaat, ras tot andere , meer en meer ohbetaamelyke, ondaaden overfloeg.

Naauwlyks meende de heerschzugtige meerderheid deezer Friefche volmagten de hulp van hun» ne benoemers niet meer noodig te hebben tegen des

ftadh,.

(k) III. Deel, bl. tffh-l$t.

Sluiten