is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK. 453

zig genoegzaam verzeekerd hield van den landverdervenden invloed van Engeland^ en de daadelyke hulp van Pruisjen, om door eenen allernoodlottigften flag een einde te maaken aan de poogingen van allen, die hem in den weg ftonden. Het ontbrak flechts aan een voorwendzel , om door eene buitenlandfche overmagt de Republiek te overweldigen, en dit voorwendzel was ras gevonden in eenen eisch van voldoening.

Alvoorens wy het akelig tooneel openen, hec geen in feptember 1787. aan ons vaderland te beurt viel, moeten wy nog aantoonen, hoe belagchelyk, onregtvaardig , en gruuwzaam deeze vordering van voldoening was, en hoe trouwloos, en verraaderlyk verfcheide zogenaamde bondgenooten daar omtrent met den ftadh., en buitenlandfche Moogenheden hebben faamengefpannen tegen diezelfde Linie, waar van zy fteeds zo hoog opgaven. Want» daar wy meènén ter regter plaats overvloedig aangeweezen te hebben, dat het geheel ontwerp deezer geëischte voldoening is begreepen geweest in het groot oogmerk, om, het zy door een algemeen oproer binnenslands, het zy door eenen vyandelyken aanval van buiten, het zy door beiden, eene algemeene omkeering van den Staat te bewerken , en alzo het onwederftaanbaar vermogen van het huis van Nas/au te beveiligen (V); zal niemand onzer leezers ons ten kwaade duiden, dac wy ons thans alleen bepaalen tot een kort betoog der nog overige, zo eeven gemelde, byzonderheden van eene vordering, welker hoedanigheden van geenen anderen aard waren , dan die , waar vaa Frederik II. met zo veel waarheid zeide , en te meermaalen door zyn eigen voorbeeld bevestigde: ,, dat, wanneer de vorften tot eenen vreedebreuk ,, willen koomen , zy zig door de ftofte hunner ,, verklaaringen niet laten wederhouden, maar hun,, ne party kiezen, en de zorg hunner regtvaardi-

„ giüg

M ]T. DcL bl. 192—208., en 344—361.

IV, DEEL. Ff