is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454 VADERLANDSCH

n ging overlaten aan eenigen arbeidzaaröen regts» „ geleerden" (x). Dan het blyft niettemin altyd waar, dac, daar men thans de vorften, eeven als alle andere menlchen, op hunne regte plaats in de burgermaatfchappyen begint te ftellen, daar zy als zodanigen altyd nog belang fchynen te hebben, om aan hunne verrigtingen eenen glimp by te zetten, en daar zy 'er eenmaal eene gewigtige reeltenfchap van zullen moeten geeven, die mee geene regtsgeleerde fpitsvindigheid , nog overweldiging zal af te doen zyn; elk waereldburger bevoegd blyft, om die voorwendzels naakt ten toon te ftellen, waar agter zy hunne fnoodheden tragten te verbergen. Wy zeiden dan, dat die geëischte voldoening belagclielyk, en onregtvaardig was. En wie kan 'er aan twyffelen, die overweegd, dat het vraagen, en bekoomen van alle voldoening voor eene waare, of ingebeelde beleediging op een enkel niets uitloopt, zo lang die voldoening niet vrywilfig gegeeven word door dienzelfden perfoon, die de beleediging aangedaan heeft, en zo lang zy niet beftaat in eene ongedwongen erkentenis van zyn ongelyk, betuiging van opregt leedweezen, en herftelling van hec nadeel, de fchaade, of den hoon, aan den beleedigden toegebragt ? Dan , ja dan waarlyk, bekoomt de beleedigde eene weezenlyke, en eea reedelyk mensch alleen betaamende voldoening. Maar, zo lang dit niet gefchied, welke voldoening kan dan een verftandig mensch oordeelen ontfangen te hebben, wanneer hy die flechts door eene regterlyke uitfpraak , of door geweld bekoomt 2 En welke is nog de voldoening voor iemand,die van den regter een vonnis erlangd, waar by zyne party hHasc word, om den geleeden fmaad te herftellen? Gering, ja niet noemenswaardig is die herftellingL, indien de beleedigde de ^verklaaring van den reg. ter, dat hy verongelykt is, niet als zyne eenige\ en waare voldoening befchouwd, en aanneemt.

Zat

i/'} Gefchied. van den zeevenj'aar. etrl. 3. deel, bl. 45.