is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK. 455

Zal zig de veroordeelde tog, na de uitvoering van dit vonnis niet altyd heimelyk beroemen kunnen, dac hy de waarheid gezegd, of zyne party naar verdienflen behandeld heeft ? En zal elk waarlyk verheeven mensch daarom wel ooit van iets anders eenen meerderen afkeer hebben, dan van een proces van injurie, of iecs anders meer beneeden zig reekenen, dan zig met eqne parcy gelyk ce ftellen, die hem waarlyk beleedigd heefc? Zo dit ten opzigt van alle herftelling van eer door een regterlyk vonnis, na behoorlyke verantwoording van den gedaagdengeweezen, geld,hoe veel temeer geld het dan met becrekking tot eene politieke voldoening,, zonder verhoor van partyen alleen door geweld ver-* kreegen? Welke voldoening verkrygc cog iemand, die, zig zeiven tot regter opwerpende in zyne eige zaak, voor eene beleediging zyne party tot een tweegevegt uitdaagd ,al wond,of vermoord hy zynen vyand ? indien hy zelfs in zyne onderneeming al geenen grooteren ipyt bejaagd weegens mislukking, blykt uic den gelukkigften uitflag dan nog, dat hy beleedigd was, en regt had om voldoening te vraagen ? Zo lang men niet wederkeerd tot de barbaarsheid der voorige eeuwen, door de gezonde reeden overlang verbannen, om te gelooven, dat de goede uitflag van zulk een tweegevegt een oordeel Gods is, zo lang zal elk wysgeer, (wat zeggen wy?) elk mensch, die zig^door geenen uicerlyken fchyn laat begoochelen , zodanige voldoening met de uicerfte veragcing befchouwen. Wac zullen wy eindelyk van de, zo dikwyls gevraagde, en eeven dikwyls mislukce, voldoening over verfchillen tusfchen vólkeren, en vorften zeggen, die als waare tweegevegcen kunnen worden aangezien? Doorgaans beuzelagcig in haaren oorfprong, en byna altyd meer misdaadig in haare doeleinden, dan eenig byzonder wanbedryf in de maatfchappy zyn kan, loopt zy altyd uic op de vermeerdering dér rampen van lydelyke ingezeetenen , die 'er geen belang by hebben, maar 'er alléén de gevolgen van draagen, en zeiden doei zy de oogmerken der aanleggers be-.

Ff 2 xei<.