Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52c7 VADERLANDSCH

„ ner vergadering; dat zy, dat meer is, door eea ongehoord voorbeeld hun , den koning zelfs , ^ zwafct door de jaaren, en bezwykcnde onoer ^en last van zo veele kwellingen, zowel als ), de Staaten , gevangen houd tot in den nagt. Tot 5, zulk een wreed uiterfte gebragt, verklaaren zy, ,, dat zy, zelfs niet met leevensgevaar, de gevolgen „ deezer gewelddaadigheden ontwyken kunnen, en 3» aan hunne nakoomelingichap, misfehien geluk3, kiger dan zy, overlaten de middelen om het vaj, derland te redden:'en, genoodzaakt om een onc„ werp aan te neemen , ftrydig aan hunne werv3, (chen, en aan hunne regten, en alleen wykende „ voor die omftandigheden, neemen zy he't aan" O). Op deeze allergewelddaadigfte wyze werd de tweede vmdeeling van Poolen, trouwloozer nog, zo het mogelyk was, dan de eerfte, aan den koning, en ryksdag afgeperst door eenen, alles te booven gaanden, dwang. Zo lang de waereld ftond, Jeeverd de gefchiedenis misfehien geen gelyk voorbeeld op van de voorfteiling, dan eens van de zuiverfte , dan eens van de trouwloofteftaatsreegels, dan eens van in fchyn vryheidbegunftigende, dan eens yan vryheiddrukkende daaden, als wy, in een zeer kort tydsbtftek van ruim zeeven jaaren, door eenen en denzelfden koning zagen doen, en pleegen. Nooit veranderde een kameleon meer van kouleuren, dan deeze koning van betuigingen, en verlotingen: nooit pleegde eenig fterveling meerdere onnouw onder geveinsdere, en teffens eerloozcre gedaanten , dan hy. Wy verliezen ons in de denkbeelden, die ons voorden geest koomen: woorden ontbreeken ons althans, om onze verontwaardiging uit te drukken. Wy zeggen daarom alleen, ziet daar de koninglyke trouw van Frederik HL, van den overweldiger der Nederlanden, wien;, gedrag zo weinig verfchooning, of ontzag vond by eenen Pit, den grooten meedewerker tot onze overweldiging,

(r) New. extraord. de div. endr. 1793, n. 85.

Sluiten