Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II U I S B O E IC. 529

hoofd eener vyandelyke magt gefteld ; en met 6o,ooo. maunen zyner troupen in auguftusji792. ingetrokken was, na verloop van anderhalve maand weder te verlaten met verlies van tweederde deelen zyner manfchappen, waar onder de honger, en de befmettelyke ziekten grootere verwoefting hebben aangeregt, dan de toenrnaalige overmagt zyner vyanden. Reeds heeft hy zig genoodzaakt gezien, om, ter behoud van het overige gedeelte zyner troupen, toen al Happen te doen, die zynen hoogmoed oneindig veel moeten gekost hebben, en die het tegengeltelde meedebragteu van die dreigende, en trotfche manifeften, welken hy by zyne intreede in Frankryk liet afkondigen. Reeds heeft hy zig genoodzaakt gezien , om door zynen beftendigen lyftrawant, den hartog van Brunswyk, aan diezelfde Franfche natie, die hy als wederfpannelingen verklaard, en behandeld had , toen al eenen fr.ilftand van waapenen te verzoeken, en te doen betuigen, „ dat hy het gezag der natie, en de hoe„ danigheid van volksvertegenwoordigers in bui,, tenlandfche betrekkingen, die te vooren aan de „ hoedanigheid van eenen conltitutioneelen koning ,, toebehoord hadden, erkende; dat hy wist geen3, regt te hebben, om eene natie te wederhouden 3, van zig zelve wetten te geeven, en haar eigen, ,, binnenlandsch beftier te reegelen; dat het voo„ rig beftier, door den wil der natie in 1789. ver3, nietigd, itrydig was met het geluk des volks; 33 en dat hy zig alleen in de bresfe ftelde voor „ het lot des konings van Frankryk, met wiens behoud, onder welke benaaming het dan ook wa„ re, hy zig te vreeden houden , en de bondge„ noot van Frankryk worden zoude, daar tog de ,, beide natiën niet gefchikt waren, om elkanderens „ vyanden te zyn" («). Reeds heeft hy, door zyne ontydige flappen, en dreigende manifeften, de maat vervuld van dien afkeer, en haat, dien

een

(«) Nouv. BxtraoriL. ie div. endr. 1792. n". 82,

Sluiten