Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53o VADERLANDSCH

ren gedeelte der Franfche natie tegen Lodewyk XP7. had opgevat, en dien, altyd beklaagenswaardigen, vorst onder het wraakzwaard zien bukken , dat zy. re roekelooze verzeekeringen van denzelven te willen helpen, en Frankryk op zynen naam te willen verwoeden, te fcherper gewet hebben. Reeds heefc hy, meer dan eens, de ondervinding gehad, dat Franfche krygslieden, verontwaardigd over zyne bedryvcn, den toeleg gefmeed hebben, om hem in den loop zyner ontembaare heerschzugt door eenen kogel te vellen. Reeds heeft hy, in twee vrugrelooze veldtogten, den bodem zyner fchatkist leedig gezien, en tot ongewoone geldleeningen, en den onderftand des ryks, en des keizers" de toevlugt moeten neemen , zonder nog eenen duimbreed gronds in Frankryk gewonnen ce hebben. Reeds heefc zyn grooclte vertrouweling , die , op binnenlandsch verraad meer, dan op waare dapperheid, fteunende, (gelyk hy in onze Nederlanden door datzelfde middel gezeegenpraald had,) fnorkte, dat hy Frankryk overmeefteren, en Parys tot eenen puinhoop maaken zoude, zig gedwongen gezien, om den verzwakten ftaat zvner gezondheid voor te wenden , ten einde van een opperbevel ontflagen te worden, waar in hy niets dan fchande behaald had, en verder te behaalen zag, en om, met den fpyt zyner, vrugteloos uitgebraakte, gal overlaaden," naar zyne Staaten roemloos weder°te keeren. Die hec beloop der waereldfche zaaken, en den wederzydfchen coeftand der beide ryken oweegd, kan ligcelyk voorfpellen, dat de verdere wanhoopige ftappen, waar toe hy zig thans gereed maakt, meer gebooren uic diezelfde valfche eérzugt, cn roem, dan uit waare dapperheid, en welbereekende vooruitzigten , aan zyne eige onderdaanen den cyd zullen geeven, om hun juk af te werpen; dat hy zyne foldaaten , welken hy onvoorzigcig voor de tweedemaal in een Land van vryheid gebragt heeft, de gronden daar van zal zien aanneemen , die hy ih Frankryk poogd te vernielen ; en dat by dus, op de gevoeligfte wyze» zal onder-

Sluiten