Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s3 VADERLANDSCH

der grootdc mannen va» zynen tyd, Sallujlius, die' gebreeken, reeds toen in zwang, als de oorzaaken van Rome's val befchryven. Dus nam eerst de „ zugt tot geld, daarna tot heer/dien toe, en dee,, ze waren de bouwlloffeu 'van allerleie ram-

pen. Want de .begeerte naar geld roeide de goede „ trouw, de deugd, en alle,goede zaaken uit, en „ voerde in de trotschheid , de wreedheid , de „ veragting der Goden, en alles voor geld te ver-

koopen. De verkeerde eerzugt heeft veele men3, fchen tot bedriegers gemaakt, hun geheel an„ ders doen denken, als ipreeken, vriendfehap,

en vyaudfehap doen afmeeten , niet naar ver„ dienden, maar naar belang, en veeleer een goed „ gelaat te toonen, dan een goed hart om te draa,, gen" (0. Wy hóoren de godfpraak van zynert ^yd,den grooten menfehenkenner,Momesquieu> zeggen. „ Hec grondbeginzel van eene volks> egeering ,, word bedorven niet alleen , wanneer men den 5, geest van gelykheïd uit het oog verliest, maar

ook, wanneer men den geest van gelykheid tot ,, uiterden dryft, en elk gelyk wil zyn aan die

geenen, die hy verkiest om over zig te gebie„ den. Als dan wil het volk, het gezag zelfs, ,, het geen het afgedaan heeft, niet kunnende ver„ draagen, alles doen door zig zelfs, raadpleegen 2> voor den raad, uitvoeren voor de amptenaars, „ en alle de regters van hun gezag berooven. 'Er

kan geene daatkimdige deugd' meer in het Ge„ meenebest overblyven. Het volk wil de verrig-

„ tiDgen

(ï) De bello cattlin. cap.jó. Igitur primo ?ECumm,dein' ie impkrii cW'iiio cr':\"t : en quafi materies omnium malorum fuere. Ndmque avaritia fulem, probitatem, ceterasque artes bonos fubvertit, pro his fupsrliam, rrudelitaiem, Deos negligere , omnis. venalia habere edacuit, amritio multas mortales falfas fieri Jubegit, aliui claujtim in peftore, aliud in lingua promtuin, habere, amicitias, inimicitiasque, non ex re, Jed ex conu inodo, cejlumare, magisque vultum, qiiam ingenium botium, hs$r lire.

Sluiten