Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 VADERLANDSCIi

7,0 lang de bronnen niet geflopt zyn, waar uit 03* ophoudelyk de doodelykfte uitwaasl'emingen opborrelen. Want, zo noodzaakelyk, als goede wetten zyn, eeven zo noodzaakelyk zyn de deugden de» vólks, om deugdzaame regenten te kiezen, en de deugden der regenten, om niet3 meer, dan dienaars der wetten, te willen zyn; en wy voor ons zouden liever verkiezen te leeven in een Land, alwaar maatige wetten, maar eerlyke regenten, dan in een ander, alwaar wyze wetten, en eene geree^ gelde conftitutie, maar oneerlyke regenten, gevonden worden. Of zoude een kranke niet liever heilzaame artzenyen verkiezen van eenen geneesheer , die flechts toereikende kundigheden bezat , dan van eenen anderen , die , tot de diepfte verborgenheden der natuur doorgedrongen , hem de belle geneesmiddelen niet zoude willen toedienen ? Eene gryze ondervinding heeft tog geftaafd , dat de afwykingen van de duidelykfte wetten , hoe baarblykelyk ook voor het gezond verfland, echter doorgaans ongenaakbaar zyn voor geregteivke befchuldigingen , en dat het niet zo> zeer van'de verfchillende regeeringsformen.dan van de heerfchende ondeugden der volksbeftierers, afhangd, of een volk gelukkig is. Gelyk het eenhoofdig bellier daarom het verwerpelykfte is, orn dat de vorftsn doorgaans van kindsbeen af door dé opvoeding bedorven , en altyd omringd zyn van vleiers, die op hunnen naam regeeren; eeven za haperd het doorgaans minder aan de wetten , dat de progesfen vermeenigvuldigen , dan wel aan de inhaaligneid der voorfpraaken, en pleitbezorgers, die de wetten verdraaien naar het belang hunner meeflers, en aan de onkunde der regters, die'er zig door laten wegfleepen. Met één woord, de onbedorvenheid der Amerikaan/dié zeeden , en de verbaftering der meeile Europcaanen is, onzes oordeels, de eenige waare reeden, waarom in Amerika het geheel beloon der herftclling van de vrvheid tot heeden toe zulk een fchoon gelaat vertoond heeft, en elders meestal zo rampzaalig is afgeloopen; terwyl de cindelyke

«it-

Sluiten