is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK.

3, door alle fchutteryen in de fteeden, en ten platten lande, mitsgaders door aile amptenaars, te ,, laten doen zeekeren eed." Ter voldoening hief aan werd op rj. februari 1788. op naam der Staaten een ander befluit genoomen , ,, dat voortaan 3, allerleie amptenaaren, zo politieke, als hurger,, lyke, en kerkelyke , mitsgaders deekens, en 33 leeden der gilden , als meede de fchutteryen, 33 en die geenen, die by vervolg tot burgers in dö fteeden zouden worden toegelaten, zonden moe-„ ten doen den volgenden eed. ,, Wy beloo* ven, en zweeren , gehouw, eu g< trouw te „ ,, zullen zyn aan dc conftitutie, en regcerings„ ,, form van den Lande van Holland, en West»> „friesland, beftaande in de hoogfte, en fouve* 3, „ raine Overheid van H. E. G. Mog'., de Staa„ „ ten van denzelven Lande, met den erf ftad* „ „ houder, gouverneur, kapitein-, en admiraal 3, „ generaal, erfelyk in het doorlugtig hui« van O„ „ ranje, zodanig, als hetzelve in tl. E. G Mog. ,, „ befluiten van 1747. opgedraagen, en by deü „ „ tegenwoordigen effftadhouder in i~66. aanvaard is'"'(2). Wanneer men deeze verloochening

gers geene burgerampten , of geringere bedieningen verkrygen, wanneer vreemdelingen, door den ftadh. aanbevolen, of iiverybedienden hun daar toe in den weg waren. Erj nogthans heet by die van Enkhuizen de enkele mogelykhetdf dat een of ander, onge3gt deeze hinderpaalen, nu of dan buiten dien kring tot ampten geraakte, een zweem van volksinvloed. Om het betang nu, dat elk ingczeeten, volgens hunne gedagten, in deezen zweem, in deeze iedele fchadmvè' had, moest 'er een algemeene eed doofalfe inpezeetfnee/ die maar eenigtizins van de rege^fing afhangelyk, dat is aiJen, die geene enkele rentenier* waren , op zulk eene conftitutie gedaan worden. Waarlyk eene wel ingerigte, cn gezeegende conftitutie! Maar de waare ree'de'n Was, om de patriotten door dwang, de oranjevrlenden door eene vergulde pil, zig aan hun onhérroepefyk tê'dG'én onderwerpen.

(4) Verft vanft'^k. by j. A de Chalm. 2. deel, tt.iffm ïlT-f en 4. deel, bl. 503—307-,

ï 1