is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45z VADERLANDSC H

faamelftel van overheerfching tc verbinden met aleemcene eeden, met onderlinge guaramien der re6 gee-

zaer betenkelvk uittfgt i», «sardien daar ülV by tyd ea

wyie, onaahgeriaame, en hoogstgevaariyke demelées geoooren zouden kunnen worden met Z. K. M.( eenen toetend, welken de Republiek , in den tegenwoordigen Haat van zaaken in Europa, op hec allerzorgvuldigst behoorde te vermyden: dat, wat-wyders belangde het voorichot, door de kroon van Gr'óoibriitanjt te doen van het contingent, waar toe de Republ ,ek by de alionderlyke overeenkomst met die kroon zig ve.bonden had. hec H. E. Mog. niet minder b.nbègr'ype.lyk was voorgekoomen, dat de verbintenis daar toe door Engeland niet tn de overeenkomst zells was gebragt, cn daar van geen intsgreerend gedeelte -uitmaakte-, maar dat men zig fcheen te vergenoegen met op dataaergewigtïasC onderwerp ilechts eenen brief te kunnen vertoonen. vim den lord Malmesbury, waar in de aanneeming van dit voorfchot met zulk eene geringe verbinungskragc was uitgedrukt, dat het booven alle verbeelding ging, hoe de perfoonen, welken met deeze dclikaate negotiatie belast geweest waren, zig daar meede hadden kunnen te vreeSen houden, en tenens, hoe H. H. Mog. van zig hadden kunnen verkrygen, om dit met den naam van eene zeer vol. d„e,;de vervekering te bettempelen : om niet te zeggen , dat behalven dat de bepaaling , welke intcresfen de Republ:ek voor dit voorfchot, al was de verbintenis formeel, en al bleek bet, dat lord Malmesbury tot het beiooven van hetzelve naameris het ryk van Engeland gequalifigeerd ware, zoude moeten voldoen, eeven zeer, op welke termynen de aflosfing der hóofdfomme zoude gefchicden, en alle anaere, zo hoogstnoodige, fchikkingen dienaangaande teneeneninaal ontbraken; dat H. E. Mog. hier meede de gegronde bezwaarnisfen, welken zy vermeenden, dat tegen het gemaakt traktaat, en de gefl'éoten conventie boovengem., zowel, wat de Vorm, als den inïifud betrof, konden worden ingebrsgt, voorgedraagen hebbende, teffens mbeften verklaaren, dat, al waren de gebreeken minder in het oog loopende, de gantfche ftap, om op deeze wyze Z. M. van Pruisjen tot bet voortzetten van den tegenwoordigen oorlog over te haaien, by H. E. Mog. geheel niet gegouteerd konde worden: dat F E. Mog., eeven zeer als iemand der bondgenooten,

door-