Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK. 521

ke andere voorbeelden aangemoedigd, maatigden zig ook het regt aan, om hunne mcedegildebroeders , die gewerkt hadden om de gilderegten aan allerleie Chrillengeloüfsgennoten te doen vergunnen, (iets, dat buiten Deventer, en Arnhem overal hier te land met alle reeden gebruskelyk is,) voor hunne opgeworpen rcgtbanken te roepen. Zy verweezen iommigen in zwaare boeten, veroordeelden anderen , om maar met éénen , of twee knegts te mogen werken, ja flooten nog anderen geheel van hun verkreegen gilderegt uit. En deeze willekeurige regtsplcegingen duurden eenen geruimen ryd, eer de nieuwe regeering moed kreeg, om ze on te fchorten , en nog langer , eer zy de onreedélykfte vorderingen der gilden, of op naam der gilden tegen fommige lieden gedaan , durfde van de hand wyzen (c).

Geweldig, en in haar foort eeven onregtvaardig, als elders, waren de vervolgingen, die, eerst op naam der Souveraine heeren van de Ommelanden alleen, en naderhand op dien der Staaten van Stad en Lende, door de hooge juftitiekamer gedaan werden. Het bleek ons, naamelyk, te vooren, hoe dkgeregtshof zig voor de revolutie onbevoegd in de regeeringsbeftelfing van Appingadam geflooken, en proceduures had doen beginnen tegen de cordaatfte leeden der regeering aldaar. Het bleek ons, hoe hetzelve zig vervolgens aangemaatigd had het doen eener publikatie tegen het gewaapend ter hulp koomen van de leeden der genootfehappen aan hunne , met plundering bedreigde, mcedcopgezeetenen; hoe hetzelve het lofwaardig (luiten van eea geweldig oproer te Appingadam door eene commisfie van het defenfieweczen , en het genootfehap yan Groningen, en van eenige dorpen der Omme-

lan-

(c) Kerf. van (liikk. hy J. A. de Chalm. 6. deel, bl. 269. tn velg., 275—279., 310. en vttg., 285. en vilg., 9. deet, s|i, jf7—201., en ie. deel. hl 203—297.

Kk j

Sluiten