Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

524 V A D E R L X N D S C H

Ontmelander heeren te voldoen, rn beriep zig t«t f!*>t op het 35. arttèei vü» //ei reglement têfotmatoir, volgens het welk, in géyal van oneenigheid tusfehen hun, en het hof, de bemiddeling, en de eftideiyke beflisfehing aan den ftadh. alleen toekwam. Hier op volgde eene publikatie der Ommelander heereu, waar by die van het hof werd vernietigd, alle gcregten'gelast, om dezelve op hun territoir af te fcheuren , en aan de predikanten verbooden, om ze af te leezen; terwyl er kwanswys eene andere publikatie, gelykluiden'de met die van het hof, in de Ommelanden gedaan werd. Dog hier over beklaagde hec hof zig weder aan den ftadh., en riep zyne bemiddeling, en uitfpraak in (//). Ook fchreef het hof omtrenc dienzelfden fvd, op het verzoek der Stad , om door hetzelve'in zeekere regten in de Ommelanden gehandhaafd te worden, aan de^ heerert der Ommelanden aan, om daar op aan het hof, zo fpoedig mogelyk, te dienen van berigt. Hier over bèlgdcu zig die heeren wederom geweldig, en ondervonden nu te laat het gevaar, om, daar zy hunnen euvelmoed tegen hunne ingezeetenen vóór de revolutie niet hadden kunnen koelen door den tcgenftand van hun meedeftiatslid , een hof van juftitie tot hun werktuig te gebruiken, ora hun eigen meedelid te helpen kwellen, en hetzelve, met dat inzigt, veelszins eene magt te doen uitoerTennn, waar van het nu ook, ter verkorting der regten van de Omnulander heeren zelfs, misbruik maakte. Want het was onloochenbaar, dat het hot ook in veele voorgaande, gelyk in dit geval,-'Hg de wetgeevende magt had aangemaatigd. Dan , fchoon de heeren der Ommelanden in dit byzonder geval misnoegen tegen het hof opgevat, en hun meedelid op alle wyzen gepoogd hadden fpyt aan te doen , vereeuigden zig echter alle die onderfcheiden koilegiea eerlang, onder de hand, of openlyk,

(h) Verf. van flukk. Iy J. A. de Chalm. 38. deel, bl. en 19—29.

Sluiten