Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK. 5*7

was het hof, om de deelgenooten wel van die beide adresfen, maar vooral van het laatfte, te ageerhaaien, cn ts vervolgen. Niet alleen werden 'er eene meenigte getuigen, en onder deezen ook zulken, die hgtelyk in gevaar konden gebragt worden, om tegen zig zeiven te verktearen, gehoord; niet alleen werden 'er verfcheide perfoonen desweege gedagvaard, en gevonnist; maar alles fpande vooral iaamen, om den predikant Bacot, die, misfehien niet zonder reeden , voor den ftelier vaa dat laatfte adres gehouden werd, op te fpooren, en in handen te krygen. D?.n: mg eene publikatie met belofte van iooo. guldens voor di'en geenen, die hem in handen van het hof keverde, nog een certifikaat, of requifitori^al brief van de politieke commisfie tot handhaaving der geveftigde conftitutie, hielp iets, om hem, die zig tegen de woede zyner vyasden onder de befcherming van den graaf van Btnthtim Steinfun begeeven had, magtig te worden. Toen waagde men het, om 'er eene briefwisfeür.g met de regeering van het gens. graaffchap over te ontvinncn. Dog dit had ook geen ander gevolg, dan dat alk die woelingen al meede vrugteloos, en tot fchande zyner vervolgers uitliepen, hoe z^eer het hof niet naliet hem eindelyk op 5. maart 1789. ten eeuwigen dage te bannen (n). Eu, of her hof zig nog niet genoeg in het vervolgen, en ilraffen van welmeenende burger*, en opgezeetenen gekweeten had, kwam de commisfie tot handhaaving der geveftigde conftitutie

groote oorzaak "der plundering te Goes, werd opgegeeven. XI.Deel, hl. M0.,eti 116.

(n) Verf. van Jlukk. hy ¥. A. de Chalm. 15, deel, bl. 164— 227.,en 37.deel,bl. 217—221. Eene geheele reeks van andere befchuldbaangen tegen den predikant Beent werd 'er, •bor de comm sfie tot handh iaving der gei-eftigde conflitutie, aan de Staaten voorgehouden by derzelver rapport van 25. november 1788. Verf. van ftukk. by J. A. de Chalm. 37. deel, bl. 224—222.

Sluiten