is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Am-

STKLDAM.

Amplia tie. Me «torie van R. Voute, qq. lege, de 0. 1

Compt

$S>i NIEUWE NEDERLANDSCHE

onvermogen komt te vervallen, en alle de Inge» zetenen dezer Landen wederom doet te rug keeren tot hunne, zo oorfprongkelyke, burgerlyke, als natuurlyke bevoegdheid, om die concurrentie op . te vatten; op gelyke motiven en gronden, als de ■ eerfte aanleggers en onderneemers uit de Ingezetenen dezer manden het gedaan hebben, voor en aleer de vereeniging van derzelver Compagnien, en het oprichten van eene algemeenen Compagnie is ?gefchied; vermits het onvermoogen, om een ge, meenfchappelyk goed privativelyk te gebruiken tot een bepaald einde, dat goed wederom doet keeren tot zyn eerfte fource, naamlyk de communie-. Het word daadlyk wederom een res communis,

Rek? tieDde Propofltie heeft de Suppliant geDat een Privilegie komt te vervallen, wanneer een Geprivilegieerde van het zelve een gebruik maakt, ftrydig met de intentie van den Souverain, of daar van misbruik maakt.

De Suppliant heeft hier vooren bereids aange. perkt, dat de Oost-Indifche Compagnie uit het pog fchynt verlooren te hebben, dat het Privilegie gegeeven is als een middel tot vervordering van den wel/land dezer Landen , en van de Ingezete. tien derzelver, m dat zy het confidereert als haar tqt haar privatief of prjvé nut gegund: zy handelt pok op dien voet; en welk nadeel aan den Staat en deszelfs Ingezetenen daar door moge toegebragt worden, zy blyft'er op ftaan, en begeert 'er geen Rroo breed van af te wyken: dit hlykt niet alleen Uit de contestatien, die zy nu onlangs met eenige particulieren Hmaen van Negotie gehad, en de redenen, die zy by die gelegenheid geavanceerd heeft, gis mede uit haar gedrag jegens Robert Ckaritock

en.